Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
54 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ༼ལ་མོ་མང་པོ་རྒྱབ་དུས་༽
    (la mo mang po rgyab dus )
  • ལ་ལུང་མང་པོ་རྒྱབ་དུས། གཞན་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་སླེབས་བྱུང་། ས་རྒྱུས་མེད་པའི་གཞན་ཡུལ། རང་སེམས་ཆགས་པ་མི་འདུག། བྱམས་བརྩེ་ཅན་གྱི་སྐྱེས་མ། ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་ཡིན་ན་བསམ་བྱུང་། ང་རའི་སྙིང་གཏམ་ཁྱོད་ལ་བཤད་ཀྱང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐོས་ཡང་ཐོས་ཀྱི་མི་འདུག། 
    la lung mang po rgyab dus/_gzhan yul phyogs la slebs byung /_sa rgyus med pa'i gzhan yul/_rang sems chags pa mi 'dug/_byams brtse can gyi skyes ma/_pha ma spun mched yin na bsam byung /_nga ra'i snying gtam khyod la bshad kyang /_khyod kyi thos yang thos kyi mi 'dug/_
  • གཞན་ཡུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ། རྨི་ལམ་ནང་དུ་མཇལ་བྱུང་། ང་རའི་སྙིང་གཏམ་ཁྱོད་ལ་བཤད་ཀྱང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐོས་ཡང་ཐོས་ཀྱི་མི་འདུག།
    gzhan yul phyogs kyi smon lam/_rmi lam nang du mjal byung /_nga ra'i snying gtam khyod la bshad kyang /_khyod kyi thos yang thos kyi mi 'dug/