Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
57 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • མཆོད་ཆང་གཙང་བཞེས་གནང་དང་སྐལ་བཟང་ལགས། ང་ཡི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་སྐལ་བཟང་ལགས། དེ་རིང་མཉམ་འཛོམས་བྱུང་བ་སྐལ་བཟང་ལགས། སྐལ་པ་བཟང་སོ་སྐལ་བཟང་ལགས། ང་ཡི་བླ་མ་དཀོན་ལ་མཆོག
    mchod chang gtsang bzhes gnang dang skal bzang lags/_nga yi bod rigs spun zla skal bzang lags/_de ring mnyam 'dzoms byung ba skal bzang lags/_skal pa bzang so skal bzang lags/_nga yi bla ma dkon la mchog
  • ཤར་ཕྱོགས་གང་ནས་འཛོམས་འཛོམས་སྐལ་བཟང་ལགས། དགའ་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོ་གནང་དང་སྐལ་བཟང་ལགས། དེ་རིང་མཉམ་འཛོམས་བྱུང་བ་སྐལ་བཟང་ལགས། སྐལ་པ་བཟང་སོ་སྐལ་བཟང་ལགས་ང་ཡི་བླ་མ་དཀོན་ལ་མཆོག ལགས་ཟེར་མ་ལ་གཅིག་བྱས། ལགས་ཟེར་མ་ལ་གཉིས་བྱས། ལགས་ཟེར་མ་ལ་གསུམ་གསུམ།
    shar phyogs gang nas 'dzoms 'dzoms skal bzang lags/_dga' dga' spro spro gnang dang skal bzang lags/_de ring mnyam 'dzoms byung ba skal bzang lags/_skal pa bzang so skal bzang lags nga yi bla ma dkon la mchog_lags zer ma la gcig byas/_lags zer ma la gnyis byas/_lags zer ma la gsum gsum/