Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བཞུགས་བ་འདི་ལ་ལ་ནི་སླེབས་སོང་། བཞུགས་བ་ནི་གུང་སང་མཐོ་པོ། མགྲོན་པོ་ལ་འདི་ལ་ནི་སླེབས་སོང་། མགྲོན་པོ་ནི་ཁྲི་གདུགས་ཀྱི་ཉི་མ་ཟེར། ཁྲི་ལ་གདུགས་ཕར་ཤིབ་ཚུར་ཤིབ། ཡིན་གྱི་བསོད་ནམས་ལ་ལོག་འགྲོ།
  bzhugs ba 'di la la ni slebs song /_bzhugs ba ni gung sang mtho po/_mgron po la 'di la ni slebs song /_mgron po ni khri gdugs kyi nyi ma zer/_khri la gdugs phar shib tshur shib/_yin gyi bsod nams la log 'gro/
 • བཀྲ་ཤིས་ལུང་པའི་ཕུ་ལ་དར་དཀར་པོ་ལུང་གི་རྒྱན་ཆ་ཡ། དར་དཀར་པོ་ལུང་གི་རྒྱན་ཆ། དར་ལ་རང་སོ་དཀར་པོ་རང་མེད་ཀྱང་ཐང་དཀར་རྒོད་པོ་འདྲ་ཅིག་ཡོའོ་རེད། ཐང་དཀར་རྒོད་པོ་འདྲ་ཅིག་ཡོའོ་རེད། 
  bkra shis lung pa'i phu la dar dkar po lung gi rgyan cha ya/_dar dkar po lung gi rgyan cha/_dar la rang so dkar po rang med kyang thang dkar rgod po 'dra cig yo'o red/_thang dkar rgod po 'dra cig yo'o red/_
 • བཀྲ་ལ་ཤིས་ལུང་པའི་བར་ལ་དར་སྔོན་པོ་ལུང་གི་རྒྱན་ཆ། དར་སྔོན་པོ་ལུང་གི་རྒྱན་ཆ། དར་ལ་རང་སོ་སྔོན་པོ་མེད་ཀྱང་ཁུ་བྱུག་སྔོན་པོ་འདྲ་ཅིག་ཡོའོ་རེད། ཁུ་བྱུག་སྔོན་པོ་འདྲ་ཅིག་ཡོའོ་རེད། 
  bkra la shis lung pa'i bar la dar sngon po lung gi rgyan cha/_dar sngon po lung gi rgyan cha/_dar la rang so sngon po med kyang khu byug sngon po 'dra cig yo'o red/_khu byug sngon po 'dra cig yo'o red/_
 • བཀྲ་ལ་ཤིས་ལུང་པའི་མདའ་ལ་དར་སེར་པོ་ལུང་གི་རྒྱན་ཆ། དར་སེར་པོ་ལུང་གི་རྒྱན་ཆ། དར་ལ་རང་སོ་སེར་པོ་ལ་མེད་ཀྱང་སེར་བྱ་ངང་པ་འདྲ་ཅིག་ཡོའོ་རེད། སེར་བྱ་ངང་པ་འདྲ་ཅིག་ཡོའོ་རེད། ཟླ་ལ་རེ་ལ་རེ་རེ་ཡོང་ཞིང་མཚོ་སྟོད་ཕྱོགས་ལ་ཡང་རེ་བབ་ཤོག མཚོ་སྟོད་ཕྱོགས་ལ་ཡང་རེ་བབ་ཤོག
  bkra la shis lung pa'i mda' la dar ser po lung gi rgyan cha/_dar ser po lung gi rgyan cha/_dar la rang so ser po la med kyang ser bya ngang pa 'dra cig yo'o red/_ser bya ngang pa 'dra cig yo'o red/_zla la re la re re yong zhing mtsho stod phyogs la yang re bab shog_mtsho stod phyogs la yang re bab shog