Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
43 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • གནམ་སྔོན་པོའི་འོག་ལ་སྤྲིན་དཀར་པོ་འདུག་ཟེར། སྤྲིན་དཀར་འོག་ལ་དར་ལྕོག་ཅིག་འདུག དར་ལྕོག་གི་འོག་ལ་བྱ་ངང་པ་འདུག མཚོ་ཟླ་ང་གཉིས་མཉམ་དུ་འགྲོ། ཁོང་གི་ང་ལ་སྐད་ཆ་ཅིག་བཤད། ས་ཆ་འདི་ནི་གང་རེད་གསུངས། ངས་གོ་བའི་ངང་ནས་ཁོང་ལ་བཤད། འདི་ནི་ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་རེད། འདི་ནི་ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་རེད།
    gnam sngon po'i 'og la sprin dkar po 'dug zer/_sprin dkar 'og la dar lcog cig 'dug_dar lcog gi 'og la bya ngang pa 'dug_mtsho zla nga gnyis mnyam du 'gro/_khong gi nga la skad cha cig bshad/_sa cha 'di ni gang red gsungs/_ngas go ba'i ngang nas khong la bshad/_'di ni nga yi pha yul red/_'di ni nga yi pha yul red/