Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 50 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བཞུགས་པ་ལ་ནི་ཕེབས་པ་འདྲ་སོང་། བཞུགས་ལ་ནི་དགུང་བསངས་མཐོན་པོ། མགྲོན་་པོ་འདི་ལས་མཛེས་འདྲ། མགྲོན་པོ་ལ་ནི་ཁྲི་གདུགས་ཀྱི་ཉི་མ། ཁྲི་གདུགས་ལུང་ལ་ཕེབས་ཤིང་ཕེབས། མི་དཀྱིལ་བསོད་ནམས་ལོག་འགྲོ། 
  bzhugs pa la ni phebs pa 'dra song /_bzhugs la ni dgung bsangs mthon po/_mgron po 'di las mdzes 'dra/_mgron po la ni khri gdugs kyi nyi ma/_khri gdugs lung la phebs shing phebs/_mi dkyil bsod nams log 'gro/_
 • བཀྲ་ལ་ཤིས་ལུང་པའི་ཕུ་ལ། དར་དཀར་པོ་ལུང་གི་རྒྱན་ཆ། དར་དཀར་པོ་ལུང་གི་རྒྱན་ཆ། དར་དཀར་པོ་རང་ད་མེད་པའི། ཐང་དཀར་རྒོད་པོ་འདྲ་ཅིག་ཡོའོ་རེད། ཐང་དཀར་རྒོད་པོ་འདྲ་ཅིག་ཡོའོ་རེད། 
  bkra la shis lung pa'i phu la/_dar dkar po lung gi rgyan cha/_dar dkar po lung gi rgyan cha/_dar dkar po rang da med pa'i/_thang dkar rgod po 'dra cig yo'o red/_thang dkar rgod po 'dra cig yo'o red/_
 • བཀྲ་ལ་ཤིས་ལུང་པའི་བར་ལ། དར་སྔོན་པོ་ལུང་གི་རྒྱན་ཆ། དར་སྔོན་པོ་ལུང་གི་རྒྱན་ཆ། དར་སྔོན་པོ་རང་ད་མེད་པའི། ཁུ་བྱུག་སྔོན་པོ་འདྲ་ཅིག་ཡོའོ་རེད། ཁུ་བྱུག་སྔོན་པོ་འདྲ་ཅིག་ཡོའོ་རེད།
  bkra la shis lung pa'i bar la/_dar sngon po lung gi rgyan cha/_dar sngon po lung gi rgyan cha/_dar sngon po rang da med pa'i/_khu byug sngon po 'dra cig yo'o red/_khu byug sngon po 'dra cig yo'o red/
 • བཀྲ་ཤིས་ལུང་པའི་མདའ་ལ། དར་སེར་པོ་ལུང་གི་རྒྱན་ཆ། དར་སེར་པོ་ལུང་གི་རྒྱན་ཆ། དར་སེར་ལ་པོ་རང་ད་མེད་པའི། སེར་བྱ་ངང་པ་འདྲ་བྱུང་ཡོའོ་རེད། སེར་བྱ་ངང་པ་འདྲ་བྱུང་ཡོའོ་རེད། 
  bkra shis lung pa'i mda' la/_dar ser po lung gi rgyan cha/_dar ser po lung gi rgyan cha/_dar ser la po rang da med pa'i/_ser bya ngang pa 'dra byung yo'o red/_ser bya ngang pa 'dra byung yo'o red/_