Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
53 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • མི་ཚང་འདི་ལ་མེས་པོ་གཅིག་ལ་འདུག་ཞུས་པས། མེས་པོ་ཡག་པོ་གེ་སར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཡོད་ལ། མེས་པོ་ཡག་པོ་གེ་སར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཟེར། མི་ཚང་འདི་ལ་འབྲུག་མོ་་ཅིག་འདུག་ཞུས་པས། འབྲུག་མོ་ཡག་མོ་སྲིང་ལྕམ་གྱི་འབྲུག་མོ་ཡོད་ལ། འབྲུག་མོ་ཡག་མོ་སྲིང་ལྕམ་གི་འབྲུག་མོ། མི་ཚང་འདི་ལ་གླུ་གཞས་ཅིག་འདུག་ཞུས་པས་གླུ་གཞས་ཡག་མོ་ཀོང་ཀོག་གི་གླུ་གཞས་ཡོད་ལ། གླུ་གཞས་ཡག་མོ་ཀོང་ཀོག་གི་གླུ་གཞས།
    mi tshang 'di la mes po gcig la 'dug zhus pas/_mes po yag po ge sar gyi rgyal po yod la/_mes po yag po ge sar gyi rgyal po la zer/_mi tshang 'di la 'brug mo cig 'dug zhus pas/_'brug mo yag mo sring lcam gyi 'brug mo yod la/_'brug mo yag mo sring lcam gi 'brug mo/_mi tshang 'di la glu gzhas cig 'dug zhus pas glu gzhas yag mo kong kog gi glu gzhas yod la/_glu gzhas yag mo kong kog gi glu gzhas/