Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
42 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • མཆོད་ཆང་གཙང་བཞེས་གནང་དང་སྐལ་བཟང་ལགས། ང་ཡི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་སྐལ་བཟང་ལགས། མི་རིགས་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་བའོ་སྐལ་བཟང་ལགས། སྐལ་པ་བཟང་པོ། སྐལ་བཟང་ལགས། ང་རས་བསྟོད་གླུ་འབུལ་ཆོག་ཡ་ཟེར། སྐལ་པ་བཟང་པོ་སྐལ་བཟང་ལགས། ང་རས་བསྟོད་གླུ་འབུལ་ཆོག་ལ་ཟེར། ལགས་ཟེར་མ་ལ་གཅིག་བྱས། ལགས་ཟེར་མ་ལ་གཉིས་བྱས། ལགས་ཟེར་མ་ལ་གསུམ་གསུམ།
    mchod chang gtsang bzhes gnang dang skal bzang lags/_nga yi bod rigs spun zla skal bzang lags/_mi rigs mnyam 'dzoms yong ba'o skal bzang lags/_skal pa bzang po/_skal bzang lags/_nga ras bstod glu 'bul chog ya zer/_skal pa bzang po skal bzang lags/_nga ras bstod glu 'bul chog la zer/_lags zer ma la gcig byas/_lags zer ma la gnyis byas/_lags zer ma la gsum gsum/