Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
48 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • གནམ་ལོ་སེར་ཀྱི་འཛོམས་པོ།༼ང་ཚོ་དེ་ལ་འཛོམས་འཛོམས་༽ སྐལ་བཟང་ལ། གཏན་ཏུ་གཡུ་ཡི་སྟེང་ལ།༼གཏན་ཏུ་འཛོགས་རྒྱུ་བྱུང་ན་༽ སྐལ་བཟང་ལ། མཆོད་ཆང་ཇ་སུ་དེ་ལ། སྐལ་བཟང་ལ། གནས་སུ་ནང་ལ་ཡོང་རེའི་ལ་ནི།༼དགའ་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོ་གནང་ལ་ཨ་ནི་༽ སྐལ་པ་བཟང་སོ་ལ། སོལ་ཇ་ཇ་སུ་དེ་ལ། སྐལ་བཟང་ལ། གནས་སུ་ནང་ལ་ཡོང་དུས་ལ་ནི། སྐལ་པ་བཟང་སོ་ལ།  
    gnam lo ser kyi 'dzoms po/(nga tsho de la 'dzoms 'dzoms )_skal bzang la/_gtan tu g.yu yi steng la/(gtan tu 'dzogs rgyu byung na )_skal bzang la/_mchod chang ja su de la/_skal bzang la/_gnas su nang la yong re'i la ni/(dga' dga' spro spro gnang la a ni )_skal pa bzang so la/_sol ja ja su de la/_skal bzang la/_gnas su nang la yong dus la ni/_skal pa bzang so la/__