Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
57 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • དཔོན་པོ་མ་ཕེབས་གོང་ལ། སྡོང་ཆེན་སྔོན་ལ་རྒྱབ་ཡོད་ཨེ་ལ་དཔོན་པོ་ཕེབས་པའི་དུས། ཨ་ལ་སྡོང་ཆེན་པདྨ་གཏགས་ཡོད།
    dpon po ma phebs gong la/_sdong chen sngon la rgyab yod e la dpon po phebs pa'i dus/_a la sdong chen pad+ma gtags yod/
  • ཕ་མ་མ་ཕེབས་གོང་ལ། ལོ་གཅིག་སྔོན་ལ་རྒྱབ་ཨེ་ལ་ཕ་མ་ཕེབས་པའི་དུས་ཨེའི་ལའ། དགེ་ཕྲུག་བསྟན་པ་དར་ཡོད། 
    pha ma ma phebs gong la/_lo gcig sngon la rgyab e la pha ma phebs pa'i dus e'i la'/_dge phrug bstan pa dar yod/_
  • ཨེའི་ལའ་བསོད་ནམས་ཡར་འགྲོ་ལ་དེ་འདྲའི་དགའ་བ་མེད། ཡ་བསོད་ནམས་ཡར་འགྲོ་ལ་དེ་འདྲའི་སྐྱིད་པ་མེད་ཡ་ལ།  
    e'i la' bsod nams yar 'gro la de 'dra'i dga' ba med/_ya bsod nams yar 'gro la de 'dra'i skyid pa med ya la/__