Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
6 min 57 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • གཞོན་བ་བཟང་པོ་སྤང་གཞོང་འདེབས་ལ་ཤོག་འདེབས་ལ་ཤོག
  gzhon ba bzang po spang gzhong 'debs la shog 'debs la shog
 • གཞོན་བ་བཟང་པོ་སྤང་གཞོང་འདེབས་ལ་ཤོག་འདེགས་ལ་ཤོག
  gzhon ba bzang po spang gzhong 'debs la shog 'degs la shog
 • འབྲོག་མོ་མཛེས་མ་མེ་ཏོག་ཕྲ་མོ་ཤོག་ཕྲ་མོ་ཤོག་ལ་ཟེར།
  'brog mo mdzes ma me tog phra mo shog phra mo shog la zer/
 • འབྲོག་མོ་མཛེས་མ་མེ་ཏོག་ཕྲ་མོ་ཤོག་ཕྲ་མོ་ཤོག་ལ་ཟེར།
  'brog mo mdzes ma me tog phra mo shog phra mo shog la zer/
 • དགའ་བདེའི་བྱས་ནས་འདི་ཤོག
  dga' bde'i byas nas 'di shog
 • དགའ་བདེའི་བྱས་ནས་འདི་ཤོག
  dga' bde'i byas nas 'di shog
 • ཤིང་དེ་འོད་གསལ་སྒྲོན་མའི་རྩེ་མོ་གཟིགས་རྩེ་ལ་གཟིགས་ཡ་ཟེར།
  shing de 'od gsal sgron ma'i rtse mo gzigs rtse la gzigs ya zer/
 • ཤིང་དེ་འོད་གསལ་སྒྲོན་མའི་རྩེ་ལ་གཟིགས་རྩེ་ལ་གཟིགས་ཡ་ཟེར།
  shing de 'od gsal sgron ma'i rtse la gzigs rtse la gzigs ya zer/
 • རྩེ་མོ་འདི་ཚོ་སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ཡུལ་ལ་སོའོ། ལྷ་ལ་སོའོ་ཡ།
  rtse mo 'di tsho steng phyogs lha yul la so'o/_lha la so'o ya/
 • རྩེ་མོ་འདི་ཚོ་སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ཡུལ་ལ་སོའོ་། ལྷ་ས་སོའོ་ཡ།
  rtse mo 'di tsho steng phyogs lha yul la so'o /_lha sa so'o ya/
 • ལྷ་ཡི་འདྲེས་ཕོ་འདྲེས་མོ་ལ་ཁྲུས་གསོལ་བྱེད། ཁྲུས་གསོལ་བྱེད།
  lha yi 'dres pho 'dres mo la khrus gsol byed/_khrus gsol byed/
 • ལྷ་ཡི་འདྲེས་ཕོ་འདྲེས་མོ་ལ་ཁྲུས་གསོལ་བྱེད། ཁྲུས་གསོལ་བྱེད་ཡ།
  lha yi 'dres pho 'dres mo la khrus gsol byed/_khrus gsol byed ya/
 • ཁྲུས་གསོལ་རེ་རེ་བྱེད་བཞིན་རྣམ་པ་བཏོན། རྣམ་པ་བཏོན།
  khrus gsol re re byed bzhin rnam pa bton/_rnam pa bton/
 • ཁྲུས་གསོལ་རེ་རེ་བྱེད་བཞིན་རྣམ་པ་བཏོན། རྣམ་པ་བཏོན།
  khrus gsol re re byed bzhin rnam pa bton/_rnam pa bton/
 • རྣམ་པར་བཏོན་པའི་ཞབས་བྲོ་དེ་ཚོ་གཅིག་གཉིས་གསུམ་བྱས་ནས་རྒྱབ་ལ་ནས་ཡོད་ལ།
  rnam par bton pa'i zhabs bro de tsho gcig gnyis gsum byas nas rgyab la nas yod la/
 • རྣམ་པར་བཏོན་པའི་ཞབས་བྲོ་དེ་ཚོ་གཅིག་གཉིས་གསུམ་ལ་བྱས་རྒྱབ་ལ་ནས་ཤོག ཡ་ལའི་རྒྱབ་ལ་ནས་ཤོག་ལ་ཟེར།
  rnam par bton pa'i zhabs bro de tsho gcig gnyis gsum la byas rgyab la nas shog_ya la'i rgyab la nas shog la zer/
 • སོའོ་ཤིང་དེ་འོད་གསལ་སྒྲོན་མའི་སྐེད་པ་ལ་ནི་གཟིགས་དང་། སོའོ་སྐེད་པ་ལ་ནི་གཟིགས་དང་།
  so'o shing de 'od gsal sgron ma'i sked pa la ni gzigs dang /_so'o sked pa la ni gzigs dang /
 • སོའོ་ཤིང་དེ་འོད་གསལ་སྒྲོན་མའི་སྐེད་པ་ལ་ནི་གཟིགས་དང་། སོའོ་སྐེད་པ་ལ་ནི་གཟིགས་དང་།
  so'o shing de 'od gsal sgron ma'i sked pa la ni gzigs dang /_so'o sked pa la ni gzigs dang /
 • སོའོ་སྐེད་པ་དེ་ཚོ་བར་ཕྱོགས་བཙན་ཡུལ་ལ་ཕུལ། ཕུལ་བར་ཕྱོགས་བཙན་ཡུལ་ལ་ཕུལ་ལ་ཟེར།
  so'o sked pa de tsho bar phyogs btsan yul la phul/_phul bar phyogs btsan yul la phul la zer/
 • སོའོ་སྐེད་པ་དེ་ཚོ་བར་ཕྱོགས་ཀྱི་བཙན་ཡུལ་ལ་ཕུལ། ཕུལ་བཙན་ཡུལ་ལ་ཕུལ་ལ་ཟེར།
  so'o sked pa de tsho bar phyogs kyi btsan yul la phul/_phul btsan yul la phul la zer/
 • སོའོ་ལྷ་ཡུལ་འདྲེས་པོ་འདྲེས་མོ་ལ་ཁྲུས་གསོལ་ཅིག་ཞུས། སོའོ་ཁྲུས་གསོལ་ཞུས་ལགས་ནི་ཞུས་ལ།
  so'o lha yul 'dres po 'dres mo la khrus gsol cig zhus/_so'o khrus gsol zhus lags ni zhus la/
 • སོའོ་ལྷ་ཡུལ་འདྲེས་པོ་འདྲེས་མོ་ལ་ཁྲུས་གསོལ་ཅིག་ཞུས། སོའོ་ཁྲུས་གསོལ་ཅིག་ཞུས་ལགས་ནི།
  so'o lha yul 'dres po 'dres mo la khrus gsol cig zhus/_so'o khrus gsol cig zhus lags ni/
 • སོའོ་ཁྲུས་གསོལ་རེ་རེ་བྱེད་བཞིན་རྣམ་པ་བཏོན། རྣམ་པ་རེ་རེ་བཏོན།
  so'o khrus gsol re re byed bzhin rnam pa bton/_rnam pa re re bton/
 • སོའོ་ཁྲུས་གསོལ་རེ་རེ་བྱེད་བཞིན་རྣམ་པ་བཏོན། རྣམ་པ་རེ་རེ་བཏོན།
  so'o khrus gsol re re byed bzhin rnam pa bton/_rnam pa re re bton/
 • སོའོ་རྣམ་པར་བཏོན་པའི་ཞབས་བྲོ་དེ་ཚོ་གཅིག་དང་གཉིས་གསུམ་ལ་བྱས་ནས་རྒྱབ་ལ་ཡོད། ཡོད་རྒྱབ་ལ་ནས་ཤོག
  so'o rnam par bton pa'i zhabs bro de tsho gcig dang gnyis gsum la byas nas rgyab la yod/_yod rgyab la nas shog
 • སོའོ་རྣམ་པར་བཏོན་པའི་ཞབས་བྲོ་དེ་ཚོ་གཅིག་གཉིས་གསུམ་ལ་བྱས་ནས་རྒྱབ་ལ་ནས་ཤོག ཡོད་རྒྱབ་ལ་ནས་ཤོག
  so'o rnam par bton pa'i zhabs bro de tsho gcig gnyis gsum la byas nas rgyab la nas shog_yod rgyab la nas shog
 • སོའོ་ཤིང་དེ་འོད་གསལ་སྒྲོན་མ་ཡི་རྩ་བ་ལ་ནི་གཟིགས། རྩ་བ་ལ་ནི་གཟིགས།
  so'o shing de 'od gsal sgron ma yi rtsa ba la ni gzigs/_rtsa ba la ni gzigs/
 • སོའོ་ཤིང་དེ་འོད་གསལ་སྒྲོན་མ་ཡི་རྩ་བ་ལ་ནི་གཟིགས། རྩ་བ་ལ་ནི་གཟིགས།
  so'o shing de 'od gsal sgron ma yi rtsa ba la ni gzigs/_rtsa ba la ni gzigs/
 • སོའོ་རྩ་བ་དེ་ཚོ་འོག་ཕྱོགས་ཀྱི་ཀླུ་ཡུལ་ལ་ཕུལ་ཡོད། ཀླུ་ཡུལ་ལ་ཕུལ་ཡོད།
  so'o rtsa ba de tsho 'og phyogs kyi klu yul la phul yod/_klu yul la phul yod/
 • སོའོ་རྩ་བ་དེ་ཚོ་འོག་ཕྱོགས་ཀྱི་ཀླུ་ཡུལ་ལ་ཕུལ་ཡོད། ཀླུ་ཡུལ་ལ་ཕུལ་ཡོད།
  so'o rtsa ba de tsho 'og phyogs kyi klu yul la phul yod/_klu yul la phul yod/
 • སོའོ་ལྷ་ཡི་འདྲེས་ཕོ་འདྲེས་མོ་ཁྲུས་གསོལ་རེ་རེ་བྱེད། ཡ་ལ་ནི་ཁྲུས་གསོལ་བྱེད།
  so'o lha yi 'dres pho 'dres mo khrus gsol re re byed/_ya la ni khrus gsol byed/
 • སོའོ་ལྷ་ཡི་འདྲེས་ཕོ་འདྲེས་མོ་ཁྲུས་གསོལ་རེ་རེ་བྱེད། ཡ་ལ་ནི་ཁྲུས་གསོལ་བྱེད།
  so'o lha yi 'dres pho 'dres mo khrus gsol re re byed/_ya la ni khrus gsol byed/
 • སོའོ་ཁྲུས་གསོལ་རེ་རེ་བྱེད་བཞིན་རྣམ་པ་བཏོན། རྣམ་པ་རེ་རེ་བཏོན་ཡ་ཟེར།
  so'o khrus gsol re re byed bzhin rnam pa bton/_rnam pa re re bton ya zer/
 • སོའོ་ཁྲུས་གསོལ་རེ་རེ་བྱེད་བཞིན་རྣམ་པ་བཏོན། རྣམ་པ་རེ་རེ་བཏོན་ཡ་ཟེར།
  so'o khrus gsol re re byed bzhin rnam pa bton/_rnam pa re re bton ya zer/
 • སོའོ་རྣམ་པ་བཏོན་པའི་ཞབས་བྲོ་དེ་ཚོ་རྒྱབ་ལ་ཡོད་གཅིག་གཉིས་གསུམ་བྱས་ནས་རྒྱབ་ལ་ནས་ཡོད། རྒྱབ་ལ་ནས་ཡོད་ལ་ཟེར།
  so'o rnam pa bton pa'i zhabs bro de tsho rgyab la yod gcig gnyis gsum byas nas rgyab la nas yod/_rgyab la nas yod la zer/
 • སོའོ་རྣམ་པ་བཏོན་པའི་ཞབས་བྲོ་དེ་ཚོ་རྒྱབ་ལ་ཡོད་གཅིག་གཉིས་གསུམ་བྱས་ནས་རྒྱབ་ལ་ནས་ཤོག རྒྱབ་ལ་ནས་ཤོག
  so'o rnam pa bton pa'i zhabs bro de tsho rgyab la yod gcig gnyis gsum byas nas rgyab la nas shog_rgyab la nas shog
 • སོའོ་སྐྱེ་འགྲོ་སྟོན་པ་སྐྱེ་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲོང་པ་ལ་བཞག་ཡོད། གྲོང་པ་ལ་བཞག་ཡོད།
  so'o skye 'gro ston pa skye phyogs kyi grong pa la bzhag yod/_grong pa la bzhag yod/
 • སོའོ་སྐྱེ་འགྲོ་སྟོན་པ་སྐྱེ་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲོང་པ་ལ་བཞག་ཡོད། གྲོང་པ་ལ་བཞག་ཡོད།
  so'o skye 'gro ston pa skye phyogs kyi grong pa la bzhag yod/_grong pa la bzhag yod/
 • སོའོ་བྱ་ཕྲུག་ཐང་སྐྱེས་རང་ཡུལ་གྱི་སྒོ་ས་ལ་ལོག་ཡོད་ནི། སྒོ་ས་ལ་ལོག་ཡོད་ཟེར།
  so'o bya phrug thang skyes rang yul gyi sgo sa la log yod ni/_sgo sa la log yod zer/
 • སོའོ་བྱ་ཕྲུག་ཐང་སྐྱེས་རང་ཡུལ་གྱི་སྒོ་ས་ལ་ལོག་ཡོད་ལ་ནི། སྒོ་ས་ལ་ལོག་ཡོད་ཟེར།
  so'o bya phrug thang skyes rang yul gyi sgo sa la log yod la ni/_sgo sa la log yod zer/