Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 2 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ལགས་འོང་ན་ནང་ལ་ཆུང་གཟི་རབ། ལགས་འོ་ན་ཆུང་ལ་ཚེ་རིང་ཡོའོ། ང་ཚོ་འདི་ལ་འཛོམས་འཛོམས་གཏན་དུ་འཛོམས་རྒྱུ་བྱུང་ན་སོའོ་ནང་ལ་ཆུང་གཟི་རབ།
    lags 'ong na nang la chung gzi rab/_lags 'o na chung la tshe ring yo'o/_nga tsho 'di la 'dzoms 'dzoms gtan du 'dzoms rgyu byung na so'o nang la chung gzi rab/
  • ལགས་འོང་ན་ནང་ལ་ཆུང་གཟི་རབ། ལགས་འོ་ན་ཆུང་ལ་ཚེ་རིང་ཡོའོ། ང་ཚོ་འཛོམས་པའི་མི་ལ་སྙུང་གཞི་རྒུད་ཆགས་མ་ཡོང་ལ་ཡའི་ནང་ལ་ཆུང་བཟི་ཡོའོ། 
    lags 'ong na nang la chung gzi rab/_lags 'o na chung la tshe ring yo'o/_nga tsho 'dzoms pa'i mi la snyung gzhi rgud chags ma yong la ya'i nang la chung bzi yo'o/_