Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 8 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • སོའོ། དབྱར་ཁ་སྤང་ལས་སྐྱེས་པའི་རིགས་བཟང་བུ་མོ་ལོ། ཕ་རི་སྤང་གཞུང་ཐེག་པའི་གཞོན་ནུ་རིགས་བཟང་བུ་མོ་ལོ། ཨ་ལ་སོའོ། ཨ་ཤེལ་དཀར་ལས་བུ་མོ་རིགས་བཟང་བུ་མོ་ལོ། ཁམས་སྡོང་་་་་གསུང་རོགས་རིགས་བཟང་བུ་མོ་ལོ། དྭགས་པོ་ལ་མོ་རྒྱབ་སོང་གསུང་རོགས་རིགས་བཟང་བུ་མོ་ལོ་ལོ། ཨ་ལ་སོའོ། 
  so'o/_dbyar kha spang las skyes pa'i rigs bzang bu mo lo/_pha ri spang gzhung theg pa'i gzhon nu rigs bzang bu mo lo/_a la so'o/_a shel dkar las bu mo rigs bzang bu mo lo/_khams sdong gsung rogs rigs bzang bu mo lo/_dwags po la mo rgyab song gsung rogs rigs bzang bu mo lo lo/_a la so'o/_
 • ཨ་ཤེལ་དཀར་ལས་བུ་མོ། རིགས་བཟང་བུ་མོ་ལོ་ལོ། སྒ་མོ་ལ་མོ་རྒྱབ་སོང་གསུང་རོགས་རིགས་བཟང་བུ་མོ་ལོ་ལོ། སྒ་མོ་ལ་མོ་རྒྱབ་སོང་གསུང་རོགས་རིགས་བཟང་བུ་མོ་ལོ་ལོ། ལ་སོའོ། གཙང་པོ་ཨ་ཅེའི་བུ་མོ་རིགས་བཟང་བུ་མོ་ལོ་ལོ། ག་ལེ་་་་་སིམ་སོང་གསུང་རོགས་རིགས་བཟང་བུ་མོ་ལོ་ལོ། ག་ལེ་་་་སིམ་སོང་གསུང་རོགས་རིགས་བཟང་བུ་མོ་ལོ་ལོ། ཨ་ལ་སོའོ། 
  a shel dkar las bu mo/_rigs bzang bu mo lo lo/_sga mo la mo rgyab song gsung rogs rigs bzang bu mo lo lo/_sga mo la mo rgyab song gsung rogs rigs bzang bu mo lo lo/_la so'o/_gtsang po a ce'i bu mo rigs bzang bu mo lo lo/_ga le sim song gsung rogs rigs bzang bu mo lo lo/_ga le sim song gsung rogs rigs bzang bu mo lo lo/_a la so'o/_
 • འགྲོ་བོ་ཡི་འགྲོ་ཡོད་བསམ་བྱུང་། རིགས་བཟང་བུ་མོ་ལོ་ལོ། དཀར་ཡོལ་ལ་གསུམ་དཀར་གསུམ་རྒྱབ་སོང་རིགས་བཟང་བུ་མོ་ལོ་ལོ། དགའ་བའི་མི་གཅིག་ཁྲོས་སོང་གསུང་རོགས་རིགས་བཟང་བུ་མོ་ལོ་ལོ། ཨ་ལ་སོའོ། 
  'gro bo yi 'gro yod bsam byung /_rigs bzang bu mo lo lo/_dkar yol la gsum dkar gsum rgyab song rigs bzang bu mo lo lo/_dga' ba'i mi gcig khros song gsung rogs rigs bzang bu mo lo lo/_a la so'o/_
 • དགའ་བའི་མི་ཡང་མཇལ་ནས་རིགས་བཟང་བུ་མོ་ལོ་ལོ། དགོས་པའི་ལུས་ངག་ལས་སོང་གསུང་རོགས་རིགས་བཟང་བུ་མོ་ལོ་ལོ། ལྷོད་ལྷོད་ལྷོད་ལ་ལས་སོག་གསུང་རོགས་རིགས་བཟང་བུ་མོ་ལོ་ལོ། 
  dga' ba'i mi yang mjal nas rigs bzang bu mo lo lo/_ dgosm pa'i lus ngag las song gsung rogs rigs bzang bu mo lo lo/_lhod lhod lhod la las sog gsung rogs rigs bzang bu mo lo lo/_
 • ཡ་མཚན་ཆེ། རྒྱང་རྩེ་ཡིན་ཟེར་གཞིས་ཀ་རྩེ་པས་གཅིག།གཉིས།གསུམ། སྨྱོན་པ་ལ་གཅིག་སྨྱོན་པ་ལ་དང་གཉིས་སྨྱོན་པ་སྨྱོན་རྐྱང་གཅིག་གཉིས་གསུམ། ལགས་ཞེས་པའི་གཅིག་གཉིས་གསུམ་སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག་བཞི་ལྔ་དྲུག།
  ya mtshan che/_rgyang rtse yin zer gzhis ka rtse pas gcig/gnyis/gsum/_smyon pa la gcig smyon pa la dang gnyis smyon pa smyon rkyang gcig gnyis gsum/_lags zhes pa'i gcig gnyis gsum skal bzang me tog bzhi lnga drug/