Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
3 min 19 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཆུ་བཟང་བདེ་ཆེན།
  chu bzang bde chen/
 • ཆུ་བཟང་བདེ་ཆེན་ལས་མེད་ལ། ཨ་སྤང་གཞོང་རེད་ལ། ཆུ་མིག་མ་ནས་ཆུ་ཅིག་བཅུས་ལ། སྒང་ཡ་ལ་ཡོན་ཆབ་ལ་དང་འབུལ། ཆུ་མིག་མ་ནས་ཆུ་ཅིག་བཅུས་ལ། སྒང་ཡར་ལ་ཡོན་ཆབ་དང་འབུལ།
  chu bzang bde chen las med la/_a spang gzhong red la/_chu mig ma nas chu cig bcus la/_sgang ya la yon chab la dang 'bul/_chu mig ma nas chu cig bcus la/_sgang yar la yon chab dang 'bul/
 • ཆུ་བཟང་བདེ་ཆེན་ལས་མེད་ལ། དགོན་པ་ཡར་ལ་མཆོད་མེ་གང་ད་འབུལ་རོག་གནང་དང་ཕྱི་མ་འགྲོ་སའི་ལམ་ཁོ་རང་ཡོད། ཨ་སྤང་གཞོང་རེད་ལ། དགོན་པ་ཡ་ལ་མཆོད་མེ་འབུལ། ཕྱི་མ་འགྲོ་སའི་ལམ་གཅིག་ད་ཡོད། ཨའ་དགོན་པ་ཡ་ལ་མཆོད་མེ་དང་འབུལ། ཕྱི་མ་འགྲོ་སའི་ལམ་གཅིག་ད་ཡོད།
  chu bzang bde chen las med la/_dgon pa yar la mchod me gang da 'bul rog gnang dang phyi ma 'gro sa'i lam kho rang yod/_a spang gzhong red la/_dgon pa ya la mchod me 'bul/_phyi ma 'gro sa'i lam gcig da yod/_a' dgon pa ya la mchod me dang 'bul/_phyi ma 'gro sa'i lam gcig da yod/
 • ཨ་ཆུ་བཟང་བདེ་ཆེན་ལས་མེད་ལ། ཨ་སྤང་གཞོང་རེད་ལ། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་པོ་སྐུ་ཁམས་བཟང་། བུ་ཕྲུག་གཉིས་ལ་བྱམས་སྐྱོང་གནང་། ལགས་སོའོ། གཅིག་གཉིས་གསུམ་བཞི་ལྔ་དྲུག་བཅོ་བརྒྱད། ཤར་རིའི་ལ་སུ་ཡང་ན་གཟིགས་དགོ། གཅིག་གཉིས་གསུམ། བཞི་ལྔ་དྲུག། བཅོ་བརྒྱད་ཤར་རིའི་རབ་བྱུང་གསན། འདི་ནི་མཆོད་འདྲའི་ཤར་པོ།
  a chu bzang bde chen las med la/_a spang gzhong red la/_yab yum gnyis po sku khams bzang /_bu phrug gnyis la byams skyong gnang /_lags so'o/_gcig gnyis gsum bzhi lnga drug bco brgyad/_shar ri'i la su yang na gzigs dgo/_gcig gnyis gsum/_bzhi lnga drug/_bco brgyad shar ri'i rab byung gsan/_'di ni mchod 'dra'i shar po/
 • ཨའ་ཆུ་བཟང་བདེ་ཆེན་ལས་མེད་ལ། ཨ་སྤང་གཞོང་རེད་ལ། ཨ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་པོ་སྐུ་ཁམས་བཟང་། བུ་ཕྲུག་གཉིས་ལ་བྱམས་སྐྱོང་གནང་། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་པོ་སྐུ་ཁམས་བཟང་། བུ་ཕྲུག་གཉིས་ལ་བྱམས་སྐྱོང་གནང་། ཨ་གཡང་དཀར་མ་མོ་གཅིག་གི་ལ། གདུག་གི་ལོ་མ་བཟས་སོང་། གྲོས་པ་ལྟོགས་བ་མ་རེད་ལ། ཚེ་སྔོན་ལས་ལ་བསྐོས་སོང་།
  a' chu bzang bde chen las med la/_a spang gzhong red la/_a yab yum gnyis po sku khams bzang /_bu phrug gnyis la byams skyong gnang /_yab yum gnyis po sku khams bzang /_bu phrug gnyis la byams skyong gnang /_a g.yang dkar ma mo gcig gi la/_gdug gi lo ma bzas song /_gros pa ltogs ba ma red la/_tshe sngon las la bskos song /