Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 55 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • མཉམ་དུ་ལ་འཛོམས་ནས་ལཱ་སོའོ། གནས་ཡག་ལྷ་ས་འོང་ནས་སྤྲང་པོ་སྦྱིན་པས་བསྐྱངས་སོང་སོའོ་རི་ཡ་ལ་སོའོ། བདག་གི་སྦྱིན་པས་སྐྱངས་སོང་ཡ་རེ་སོའོ།
  mnyam du la 'dzoms nas lA so'o/_gnas yag lha sa 'ong nas sprang po sbyin pas bskyangs song so'o ri ya la so'o/_bdag gi sbyin pas skyangs song ya re so'o/
 • རྟ་ཕོ་ལ་རྟིང་དཀར་ལ་ལ་ཞིག ཡ་རྟ་ཕོ་རྟིང་དཀར་བྱང་ཐང་རྩྭ་བའི་དེ་བག་ལས་སོང་ཟེར། རིན་ཐང་རྩ་ཆེ་བ་བྱང་ཐང་རྩྭ་ལས་མེད་སོའོ་ཡ་རི་སོའོ། རིན་ཐང་རྩ་ཆེ་བ་བྱང་ཐང་རྩྭ་ལས་མེད་སོའོ་ཡ་རི་སོའོ། 
  rta pho la rting dkar la la zhig_ya rta pho rting dkar byang thang rtswa ba'i de bag las song zer/_rin thang rtsa che ba byang thang rtswa las med so'o ya ri so'o/_rin thang rtsa che ba byang thang rtswa las med so'o ya ri so'o/_
 • མི་བོ་ལ་སྟོན་ཁ་དགའ་བ་ལགས་ཟེར་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཅིག་གཉིས་གསུམ་བཞི་ལྔ་་དྲུག་ནང་ལ་ཡོད་དེ་གཞོན་གཞོན་ཚོ་ཚང་ཚང་རབ་རབ་བྱེད་ལ་བོའོ། སོའོ་ལམ་ལ་སུ་དང་མཐུག་ཀྱང་སོའོ་དགའ་བའི་སྦྱིན་པས་བསྐྱངས་སོང་སོའོ་རི་ཡ་ལ་སོའོ། སོའོ་སོ་རི་ཡ་ལ་སོའོ་དགའ་བའི་སྦྱིན་པས་བསྐྱངས་སོང་། སོའོ་རིའི་ཡ་ལ་སོའོ།
  mi bo la ston kha dga' ba lags zer / gcig gnyis gsum bzhi lnga drug nang la yod de gzhon gzhon tsho tshang tshang rab rab byed la bo'o/_so'o lam la su dang mthug kyang so'o dga' ba'i sbyin pas bskyangs song so'o ri ya la so'o/_so'o so ri ya la so'o dga' ba'i sbyin pas bskyangs song /_so'o ri'i ya la so'o/
 • དོ་དགོང་བསྡོད་པའི་གནས་ཚང་གཡར་སང་ཞོགས་འགྲོ་བའི་ལམ་བུ་ལ་བསྟན་གནས་ཚང་ཕ་མ་བཀའ་དྲིན་ཆེ། གནས་ས་འཁུར་ནས་ལོག་ལ་འགྲོ།
  do dgong bsdod pa'i gnas tshang g.yar sang zhogs 'gro ba'i lam bu la bstan gnas tshang pha ma bka' drin che/_gnas sa 'khur nas log la 'gro/