Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 33 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • བུ་མོ་ང་ནི་ན་སོ་ཆུང་ཆུང་རེད། སོའོ་ན་སོ་ཆུང་ཡང་ཤི་བ་ཐུགས་ས་མེད། ཐུགས་ས་ཡ་ལ་མེད། སོའོ་ན་སོ་ཆུང་ཡང་ཤི་བ་ཐུགས་ས་མེད། ཐུགས་ས་ཡ་ལ་མེད།
    bu mo nga ni na so chung chung red/_so'o na so chung yang shi ba thugs sa med/_thugs sa ya la med/_so'o na so chung yang shi ba thugs sa med/_thugs sa ya la med/
  • ཤི་བ་ཅིག་ལ་སྐྱེ་བ་བླངས་ཡས་ཡོད། སོའོ་བསགས་པའི་རྒྱུ་ལ་ཕམ་སེམས་བྱེད་ཡས་མེད། ཅིག་བྱས་ན་ནི། སོའོ་བསགས་པའི་རྒྱུ་ལ་ཕམ་སེམས་བྱེད་ཡས་མེད། ཅིག་བྱས་ན་ནི།
    shi ba cig la skye ba blangs yas yod/_so'o bsags pa'i rgyu la pham sems byed yas med/_cig byas na ni/_so'o bsags pa'i rgyu la pham sems byed yas med/_cig byas na ni/
  • དྲིན་ཅན་ཕ་མ་རྩ་བའི་གཙུག་ཏུ་ཟེར། སོའོ་བསྐོས་པའི་བཟའ་ཟླ་སྙིང་གི་གཏིང་དུ་བཞོག གཏིང་དུ་ཡ་བཞོག སོའོ་བསྐོས་པའི་བཟའ་ཟླ་སྙིང་གི་གཏིང་དུ་བཞོག གཏིང་དུ་ཡ་བཞོག གཅིག་གཉིས་གསུམ་བཞི་ལྔ་དྲུག་བཅོ་བརྒྱད་བཞག་ནས་ལོག་འགྲོ་ཟེར་དེ་ནི་གཞོན་པའི་ཞབས་བྲོ། གཡང་དཀར་མ་མོ་ཅིག་གས་ལ་དུག་གི་ལོ་མ་བཟས་སོང་། གྲོད་པ་ལྟོགས་པ་མ་རེད་ལ་ཚེ་སྔོན་ལས་ལ་བསྐོས་སོང་།
    drin can pha ma rtsa ba'i gtsug tu zer/_so'o bskos pa'i bza' zla snying gi gting du bzhog_gting du ya bzhog_so'o bskos pa'i bza' zla snying gi gting du bzhog_gting du ya bzhog_gcig gnyis gsum bzhi lnga drug bco brgyad bzhag nas log 'gro zer de ni gzhon pa'i zhabs bro/_g.yang dkar ma mo cig gas la dug gi lo ma bzas song /_grod pa ltogs pa ma red la tshe sngon las la bskos song /