Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
3 min 25 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ལགས་སོ། ཙ་གོ་སྐྱིད་པའི་གཞུང་ཞུ་ཡས་ཡིན། ཙ་གོ་སྐྱིད་པའི་གཞུང་ལ། སོའོ་ཡ་རེ་ལཱ། ཙ་གོ་གཅིག།གནས་ལུགས་གཉིས། ཙ་གོ་ལས་ བཞག་ཟེར་ན་གནས་ཚུལ་ལྷག་དང་འགྲོ། ཙ་གོ་གཅིག་གནས་ལུགས་གཉིས། ཙ་གོ་ལད་མོ་ཤར། སེམས་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ལྷག་དང་འགྲོ།
  lags so/_tsa go skyid pa'i gzhung zhu yas yin/_tsa go skyid pa'i gzhung la/_so'o ya re lA/_tsa go gcig/gnas lugs gnyis/_tsa go las _bzhag zer na gnas tshul lhag dang 'gro/_tsa go gcig gnas lugs gnyis/_tsa go lad mo shar/_sems nang gi gnas tshul lhag dang 'gro/
 • ཙ་གོ་སྐྱིད་པའི་གཞུང་། སོའོ་ཡ་རེ་ལཱ། ཨ་ཡབ་གཅིག་ཞོག་པ་ལ་ཤོག། ཡབ་གཅིག་ཕར་ལ་ཞོག་ཟེར་ན། གནས་ཚུལ་ལྷག་དང་འགྲོ། ཨ།ཡབ་གཅིག་བཞུགས་རོགས་བཞུགས། ཡབ་གཅིག་པ་ལགས་བཞུགས། ཟེར་ན། གནས་ཚུལ་ལྷག་དང་འགྲོ།
  tsa go skyid pa'i gzhung /_so'o ya re lA/_a yab gcig zhog pa la shog/_yab gcig phar la zhog zer na/_gnas tshul lhag dang 'gro/_a/yab gcig bzhugs rogs bzhugs/_yab gcig pa lgsbzhugs/zer na/_gnas tshul lhag dang 'gro/
 • ཙ་གོ་སྐྱིད་པའི་གཞུང་གཞུང་ཡ་རེ་ལ། ཡུམ་ཆེན་བཞུགས་ཨ་མ་བཞུགས། ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་བཞུགས།ཟེར་ན། གནས་ཚུལ་ལྷག་དང་འགྲོ། གཅིག་གཉིས་གསུམ་བཞི་ལྔ་དྲུག། གྲུབ་རྟེན་ཤྭ་བའི་རྭ་ཅོ་དེ་ནི་གཅོད་པན་ཤྭ་མགོ།
  tsa go skyid pa'i gzhung gzhung ya re la/_yum chen bzhugs a ma bzhugs/_yum chen a ma bzhugs/zer na/_gnas tshul lhag dang 'gro/_gcig gnyis gsum bzhi lnga drug/_grub rten shwa ba'i rwa co de ni gcod pan shwa mgo/
 • ཙ་གོ་སྐྱིད་པའི་གཞུང་གཞུང་ཡ་རེ་ལ། ཨ་ཅེས་ཤ་མོ་བཞུགས་ཨ་ཅེས་བུ་མོ་བཞུགས། གཟིགས་ན་ངས་ཆོས་ལ་འགྲོ་དོ། ཨ་ཅེས་བཞུགས་བུ་མོ་བཞུགས། ཨ་ཅེས་བུ་མོ་བཞུགས། སེམས་ནང་གི་ཆོས་ལ་འགྲོ་དོ།
  tsa go skyid pa'i gzhung gzhung ya re la/_a ces sha mo bzhugs a ces bu mo bzhugs/_gzigs na ngas chos la 'gro do/_a ces bzhugs bu mo bzhugs/_a ces bu mo bzhugs/_sems nang gi chos la 'gro do/
 • ཙ་གོ་སྐྱིད་པའི་གཞུང་གཞུང་ཡ་རེ་ལ། ཨ་ཇོ་ཞབས་ཀྱི་རྩ་ཞ་བ་་ཨ་ཇོ་འདི་ལྟར་བཞུགས་ སེམས་ནང་གི་ཆོས་ལ་འགྲོ་དོ། འཐུང་མཁན་མེད་ན་བཞུགས་ སེམས་ལྷ་མོ་གཅིག།སེམས་ལྷ་མོ་གཉིས།སེམས་ལྷ་མོ་གཅིག་གཉིས་གསུམ།
  tsa go skyid pa'i gzhung gzhung ya re la/_a jo zhabs kyi rtsa zha ba a jo 'di ltar bzhugs _sems nang gi chos la 'gro do/_'thung mkhan med na bzhugs _sems lha mo gcig/sems lha mo gnyis/sems lha mo gcig gnyis gsum/