Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
3 min 28 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ཕྱི་ལ་འགྲོ་ན་ཨ་ཅོའོ། ཨ་ཅོ་རྒན་པའི་ལས་རེད། ནང་ལ་ནི་ནོར་བུ་མ་བཞག་ཨ་ཅེ་བཞག་ང་རའི་ལོའོ་ཡ། ནང་ལ་ནི་ནོར་བུ་མ་བཞག་ཨ་ཅེ་བཞག་ང་རའི་ལོའོ་ཡ།
    phyi la 'gro na a co'o/_a co rgan pa'i las red/_nang la ni nor bu ma bzhag a ce bzhag nga ra'i lo'o ya/_nang la ni nor bu ma bzhag a ce bzhag nga ra'i lo'o ya/
  • རྒྱ་གར་ཤར་ནས་ཡོང་ཡོད། རྒྱང་རྩེའི་གཞོན་ནུས་་རླུང་ལ་ཡོད། ཀུན་སྐྱིད་བཀྲ་ཤིས་གཡུ་འབྲུག་ཇ་གང་ཡོད། འོད་ཀྱི་རྒྱངས་སོ་༼ཁེངས་༽། རིན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་ནོར་བུ་བཀྲ་གདངས་ཡོད། འོད་ཀྱི་རྒྱངས་སོ། ཁོ་རང་གཉིས་ནི་ལས་པའི། ངང་པ་གསེར་ཅན་མིག་ལས་རེད། ངང་གསར་རྒྱུ་དང་ལས་མེད་ལ་མཉམ་བཟའ་མཉམ་དུ་བཞུགས་ཆོག། ངང་གསར་རྒྱུ་དང་ལས་མེད་ལ་ཉམས་བཟའ་མཉམ་དུ་བཞུགས་ཆོག།
    rgya gar shar nas yong yod/_rgyang rtse'i gzhon nus rlung la yod/_kun skyid bkra shis g.yu 'brug ja gang yod/_'od kyi rgyangs so (khengs )/_rin chen bkra shis nor bu bkra gdangs yod/_'od kyi rgyangs so/_kho rang gnyis ni las pa'i/_ngang pa gser can mig las red/_ngang gsar rgyu dang las med la mnyam bza' mnyam du bzhugs chog/_ngang gsar rgyu dang las med la nyams bza' mnyam du bzhugs chog/
  • ཁོང་དང་ང་རའི་ལས་རེད། མིའི་མི་ཚེ་ཆང་ཡ་ལ་སོང་། ཆང་གི་ཆུ་ཤིང་གར་པོ་། ཆང་དང་ཆུ་ལ་འགྲོ་ཅིག། 
    khong dang nga ra'i las red/_mi'i mi tshe chang ya la song /_chang gi chu shing gar po /_chang dang chu la 'gro cig/_