Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
5 min 26 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཡ་ལྷ་ཞོལ་བྱེ་མའི་དཀྱིལ་ལ་ལྷ་རྩེ་བྱེ་མའི་དཀྱིལ་ལ་བུ་མོ་སྣ་མིན་སྣ་ཚོགས། དུག་ལོ་ལ་མོ་རྒྱག་དུས་པད་སྒྲོན་གཅིག་པོ་ཡིན་བཞག
  ya lha zhol bye ma'i dkyil la lha rtse bye ma'i dkyil la bu mo sna min sna tshogs/_dug lo la mo rgyag dus pad sgron gcig po yin bzhag
 • ཨ་ལ་ལྷ་རྩེ་བྱེ་མའི་དཀྱིལ་ལ་བུ་མོ་སྣ་མིན་དང་སྣ་ཚོགས། དུག་ལོ་ལ་མོ་རྒྱག་དུས་ལ་པད་སྒྲོན་གཅིག་པོ་ཡིན་ནོ། དུག་ལོ་ལ་མོ་རྒྱག་དུས་ལ་པད་སྒྲོན་གཅིག་པོ་ཡིན་ནོ།
  a la lha rtse bye ma'i dkyil la bu mo sna min dang sna tshogs/_dug lo la mo rgyag dus la pad sgron gcig po yin no/_dug lo la mo rgyag dus la pad sgron gcig po yin no/
 • དུག་ལོ་ལ་མོའི་ལ་རྩེར་པད་སྒྲོན་སྐུ་ཐང་མཉེས་སོང། པད་སྒྲོན་འབྲོག་གླུ་སྙན་ནས་ལ་སོ་སོ་སེམས་པ་ཤོར་སོང་།
  dug lo la mo'i la rtser pad sgron sku thang mnyes song/_pad sgron 'brog glu snyan nas la so so sems pa shor song /
 • ཡར་ལ་བལྟས་ན་བྲག་རེད། མར་ལ་བལྟས་ན་ཆུ་རེད། ཚེ་རིང་རྒྱལ་མོ་ཨོ་ཤིག་པད་སྒྲོན་ཁོ་པར་གཟིགས་རོགས་གནང་མ་ཟེར་ཡས།
  yar la bltas na brag red/_mar la bltas na chu red/_tshe ring rgyal mo o shig pad sgron kho par gzigs rogs gnang ma zer yas/
 • ཡར་ལ་བལྟས་ན་བྲག་རེད། མར་ལ་བལྟས་ན་ཆུ་རེད། ཚེ་རིང་རྒྱལ་མོ་ཨོ་ཤིག་ལ་པད་སྒྲོན་གཟིགས་རོགས་གནང་དང་། ཚེ་རིང་རྒྱལ་མོ་ཨོ་ཤིག་ལ་པད་སྒྲོན་གཟིགས་རོགས་གནང་དང་།
  yar la bltas na brag red/_mar la bltas na chu red/_tshe ring rgyal mo o shig la pad sgron gzigs rogs gnang dang /_tshe ring rgyal mo o shig la pad sgron gzigs rogs gnang dang /
 • ཆུ་ལ་ལྷག་པ་རྒྱབ་ནས། ཆུ་ལ་ལྷག་བ་རྒྱབ་ནས་རི་སྣ་གསལ་བ་མཐའ་ལ་བཏོན་སོང་། ཡབ་ཡུམ་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་ལ་བུ་མོ་མཐའ་ལ་བཏོན་སོང་ཟེར།
  chu la lhag pa rgyab nas/_chu la lhag ba rgyab nas ri sna gsal ba mtha' la bton song /_yab yum bka' mol gnang nas la bu mo mtha' la bton song zer/
 • རི་སྣ་ནི་མཐའ་ལ་བཏོན་ལ་སོང་། ཡབ་ཡུམ་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་ལ་བུ་མོ་ཟུར་ལ་བཏོན་སོང་། ཡབ་ཡུམ་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་བུ་མོ་ཟུར་ལ་བཏོན་སོང་།
  ri sna ni mtha' la bton la song /_yab yum bka' mol gnang nas la bu mo zur la bton song /_yab yum bka' mol gnang nas bu mo zur la bton song /
 • མི་བརྒྱ་བྱམས་པ་ཡིན་ཟེར། ཡ་ད་མི་བརྒྱ་བྱམས་པ་ཡིན་ཟེར་ཟླ་གཅིག་ཟླ་གཉིས་སླེབས་སོང་ང་ད། ནུབ་ཁང་སྲས་ཆུང་སྐུ་ཞབས་ཚོ་ལོ་ལ་གྲང་ཀ་བསྐྱོན་ཤོག་ཟེར།
  mi brgya byams pa yin zer/_ya da mi brgya byams pa yin zer zla gcig zla gnyis slebs song nga da/_nub khang sras chung sku zhabs tsho lo la grang ka bskyon shog zer/
 • ཟླ་གཅིག་ཟླ་གཉིས་སླེབས་ལ་སོང་། ནུབ་ཁང་སྲས་ཆུང་སྐུ་ཞབས་ལ་ལ་ཨོལ་གྲང་ཀ་ཕེབས་སོང་།
  zla gcig zla gnyis slebs la song /_nub khang sras chung sku zhabs la la ol grang ka phebs song /
 • ནུབ་ཁང་སྲས་ཆུང་སྐུ་ཞབས་ལོ་ལ་གྲང་ཀ་ཕེབས་སོང་། ཤ་པ་རིག་འཛིན་དགའ་རེ་ཡག སྔོན་མོའི་ཆག་ལ་ནི་ཟི་རི་ཡག་ཟེར།
  nub khang sras chung sku zhabs lo la grang ka phebs song /_sha pa rig 'dzin dga' re yag_sngon mo'i chag la ni zi ri yag zer/