Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 43 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • 9a རྒོད་ཐང་དཀར་དུང་གི་སྐེ་རྒྱན་ཅན།
  9a rgod thang dkar dung gi ske rgyan can/
  The white vulture with the conchshell necklace
 • ཡར་འཕུར་ན་དགུང་གི་རྒྱན་ཟིག་རེད།
  yar 'phur na dgung gi rgyan zig red/
  When (he) flies up, (he) becomes the ornament of the sky.
 • 1a ཨ་ཁུ་པད་མ་ཡེ།
  1a a khu pad ma ye/
  Hey, Aku Pema,
 • དགུང་ཐང་དཀར་དུང་གི་སྐེ་རྒྱན་ཅན་ཡེ།
  dgung thang dkar dung gi ske rgyan can ye/
  The white vulture with the conchshell necklace
 • ཡར་འཕུར་ན་དགུང་གི་རྒྱན་ཟིག་༼ཅིག་༽རེད།
  yar 'phur na dgung gi rgyan zig (cig )red/
  When (he) flies up, (he) becomes the ornament of the sky.
 • ཨ་ཁུ་པད་མ་ཡེ།
  a khu pad ma ye/
  Hey, Aku Pema,
 • མར་ཝབས་༼བབས་༽ན་བྲག་རིའི་རྒྱན་ཟིག་༼ཅིག་༽རེད།
  mar wabs (bbas )na brag ri'i rgyan zig (cig )red/
  When (he) lands, (he) becomes the ornament of the rocky mountain.
 • ཁྱོད་མེད་ན་བྲག་ཐེམ་སྟོང་བ་རེད།
  khyod med na brag them stong ba red/
  Without him (you), the rocky mountain is empty.
 • 2a ཨ་ཁུ་པད་མ་ཡེ།
  2a a khu pad ma ye/
  Hey, Aku Pema,
 • བྱ་ངང་བ་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བ་ཅན།
  bya ngang ba gser gyi phreng ba can/
  The goose with the golden rosary
 • ཡར་འཕུར་ན་སྤང་གི་རྒྱན་ཟིག་༼ཅིག་༽རེད།
  yar 'phur na spang gi rgyan zig (cig )red/
  When (she) flies up, (she) becomes the ornament of the grassland.
 • ཨ་ཁུ་པད་མ་ཡེ།
  a khu pad ma ye/
  Hey, Aku Pema,
 • ཆུ་རྐྱལ་ན་མཚོ་མོའི་སྐྱིད་ཟིག་༼ཅིག་༽རེད།
  chu rkyal na mtsho mo'i skyid zig (cig )red/
  When (she) swims, (she) becomes the ornament of the lake.
 • ཁྱོད་མེད་ན་མཚོ་ཁ་སྟོང་བ་རེད།
  khyod med na mtsho kha stong ba red/
  Without her (you), the shore becomes empty.
 • 3a ཨ་ཁུ་པད་མ་ཡེ།
  3a a khu pad ma ye/
  Hey, Aku Pema,
 • སྟག་ཤར་ར་དུང་གི་སོ་༼ཕོ་༽སྒོ་ཅན།
  stag shar ra dung gi so (pho )sgo can/
  The young man with (excellent) white teeth,
 • ཧ་ར་༼ཕ་ར་༽སོང་ན་སྡེ་བའི་རྒྱན་ཟིག་༼ཅིག་༽རེད།
  ha ra (pha ra )song na sde ba'i rgyan zig (cig )red/
  When (he) goes over there, (he) becomes the ornament of the village.
 • ཨ་ཁུ་པད་མ་ཡེ།
  a khu pad ma ye/
  Hey, Aku Pema,
 • ཚུར་ཡོང་ན་ན་རྫའི་༼ཟླའི་༽སྐྱིད་ཟིག་༼ཅིག་༽རེད།
  tshur yong na na rdza'i (zla'i )skyid zig (cig )red/
  When (he) comes over here, (he) becomes the ornament among the spouses.
 • ཁྱོད་མེད་ན་ཡིད་སེམས་སྟོང་བ་རེད།
  khyod med na yid sems stong ba red/
  Without you, (my) mind is empty.
 • ཁྱོད་མེད་ན་ཡིད་སེམས་སྟོང་བ་རེད།
  khyod med na yid sems stong ba red/
  Without you, (my) mind is empty.