Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
27 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ཧ་བའི་ཤིང་སླ་མོ་རྣ་བ་སྣམ་བུ་བྱས་པ་འདུག་ཡིན་ལ་ཟེར། ཡག་ག་ཡར་ག་ཡ་གའི་རྒྱན་ཆ་དཀར་པོ་བྱེ་འདྲ་ལ། ཨ་དང་ཚོ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་ལ།
    ha ba'i shing sla mo rna ba snam bu byas pa 'dug yin la zer/_yag ga yar ga ya ga'i rgyan cha dkar po bye 'dra la/_a dang tsho bkra shis pa'i rten 'brel yin la/