Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
55 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ཨ་ཡའི་མཆོད་ཆང་ཞིམ་པོ་མི་ལ་འདུག་སྒམ་ཆུང་ལག་ཏུ་གནང་ལ་བཏང་། སེམས་ཤོར་སྐྱིད་པོ་མི་ལ་འདུག་སེམས་བཞག་ལུས་བཞག་གནང་ལ་བཏང་། སེམས་བཞག་ལུས་བཞག་གནང་ལ་བཏང་།
    a ya'i mchod chang zhim po mi la 'dug sgam chung lag tu gnang la btang /_sems shor skyid po mi la 'dug sems bzhag lus bzhag gnang la btang /_sems bzhag lus bzhag gnang la btang /
  • ང་ཚོ་འདི་ལ་འཛོམས་ལ་འཛོམས་གཏན་དུ་འཛོམས་རྒྱུ་བྱུང་ལ་ན་གཏན་དུ་འཛོམས་པའི་མི་ལ་ནི་སྙུང་གཞི་ཀུན་འཇག་མ་ལ་གནང་། སྙུང་གཞི་ཀུན་འཇག་མ་ལ་གནང་།
    nga tsho 'di la 'dzoms la 'dzoms gtan du 'dzoms rgyu byung la na gtan du 'dzoms pa'i mi la ni snyung gzhi kun 'jag ma la gnang /_snyung gzhi kun 'jag ma la gnang /