Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
6 min 12 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

This is a recording of Yangchen Tsomo, Diki, Xiaomi, and Lhache from Duma performing a work song (las gzhas). The antiphony between the two older women and the two younger women would normally be between men and women. Note the reverberation of the tin washtub on the wall. This song is sung while building a house.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཨོའོ། འགྲོ་བ་བཟང་མོ་སྤང་གཞོང་འདེབས་མ་ཡ་ལ་ཞུགས་ཡོད། འགྲོ་བ་བཟང་མོ་སྤང་གཞོང་འདེབས་མ་ཡ་ལ་ཞུགས་ཡོད། ཕྲུ་གུ་མཛེས་མ་གནད་ཆུང་ཕྲ་མོ་ཡ་ལ་ཞུགས་ཡོད། ཕྲུ་གུ་མཛེས་མ་གནད་ཆུང་ཕྲ་མོ་ཡ་ལ་ཞུགས་ཡོད།
  o'o/_'gro ba bzang mo spang gzhong 'debs ma ya la zhugs yod/_'gro ba bzang mo spang gzhong 'debs ma ya la zhugs yod/_phru gu mdzes ma gnad chung phra mo ya la zhugs yod/_phru gu mdzes ma gnad chung phra mo ya la zhugs yod/
 • སོའོ་ཡར་འགྲོ་ཅན་དེ་སེམས་པ་་་་་ཡག་ག་ཟེར། ཡར་འགྲོ་ཅན་དེ་སེམས་པ་་་་་་་ཡག་ག་ཟེར། སོའོ་ཡར་འགྲོ་ཅན་དེ་སེམས་པ་་་་་་ཡག་ག་ཟེར། ཡར་འགྲོ་ཅན་དེ་སེམས་པ་་་་་ཡག་ག་ཟེར།
  so'o yar 'gro can de sems pa yag ga zer/_yar 'gro can de sems pa yag ga zer/_so'o yar 'gro can de sems pa yag ga zer/_yar 'gro can de sems pa yag ga zer/
 • སོའོ་དཔའ་བཟང་ཤིང་དེ་ཀ་བ་ལྷག་པ་ལས་ཡག་ག་ཟེར། དཔའ་བཟང་ཤིང་དེ་ཀ་བ་ལྷག་པ་ལས་ཡག་ག་ཟེར། སོའོ་དཔའ་བཟང་ཤིང་དེ་ཀ་བ་ལྷག་པ་ལས་ཡག་ག་ཟེར། དཔའ་བཟང་ཤིང་དེ་ཀ་བ་ལྷག་པ་ལས་ཡག་ག་ཟེར།
  so'o dpa' bzang shing de ka ba lhag pa las yag ga zer/_dpa' bzang shing de ka ba lhag pa las yag ga zer/_so'o dpa' bzang shing de ka ba lhag pa las yag ga zer/_dpa' bzang shing de ka ba lhag pa las yag ga zer/
 • སོའོ་ལྷ་ཤིང་ཤུ་པ་གདུག་མ་བཏང་པ་ལས་ཡག་ག་ཟེར། ལྷ་ཤིང་ཤུ་པ་གདུང་མ་བཏང་པ་ལས་ཡག་ག་ཟེར། སོའོ་ལྷ་ཤིང་ཤུ་པ་གདུང་མ་བཏང་པ་ལས་ཡག་ག་ཟེར། ལྷ་ཤིང་ཤུ་པ་གདུང་མ་བཏང་པ་ལས་ཡག་ག་ཟེར།
  so'o lha shing shu pa gdug ma btang pa las yag ga zer/_lha shing shu pa gdung ma btang pa las yag ga zer/_so'o lha shing shu pa gdung ma btang pa las yag ga zer/_lha shing shu pa gdung ma btang pa las yag ga zer/
 • སོའོ་སྲོང་ཤིང་གདུང་ཤིང་ཆ་འདྲའི་མདུད་པ་ལས་ཡག་ག སྲོང་ཤིང་གདུང་ཤིང་ཆ་འདྲའི་མདུད་པ་ལས་ཡག་ག སོའོ་སྲོང་ཤིང་གདུག་ཤིང་ཆ་འདྲའི་མདུད་པ་ལས་ཡག་ག སྲོང་ཤིང་གདུང་ཤིང་ཆ་འདྲའི་མདུད་པ་ལས་ཡག་ག་ཟེར།
  so'o srong shing gdung shing cha 'dra'i mdud pa las yag ga_srong shing gdung shing cha 'dra'i mdud pa las yag ga_so'o srong shing gdug shing cha 'dra'i mdud pa las yag ga_srong shing gdung shing cha 'dra'i mdud pa las yag ga zer/
 • སོའོ་བྱེ་མ་ཀ་ར་ཐབ་ཚ་བླུགས་པ་ལས་ཡག་འདྲ། བྱེ་མ་ཀ་ར་ཐབ་ཚ་བླུགས་པ་ལས་ཡག་འདྲ། སོའོ་བྱེ་མ་ཀ་ར་ཐབ་ཚ་བླུགས་པ་ལས་ཡག་འདྲ། བྱེ་མ་ཀ་ར་ཐབ་ཚ་བླུགས་པ་ལས་ཡག་འདྲ།
  so'o bye ma ka ra thab tsha blugs pa las yag 'dra/_bye ma ka ra thab tsha blugs pa las yag 'dra/_so'o bye ma ka ra thab tsha blugs pa las yag 'dra/_bye ma ka ra thab tsha blugs pa las yag 'dra/
 • སོའོ་་་་་ཨར་ཁ་བཅག་པ་ལས་ཡག་ག་ཟེར། ་་་་ཨར་ཁ་བཅག་པ་ལས་ཡག་ག་ཟེར། སོའོ་་་་ཨར་ཁ་བཅག་པ་ལས་ཡག་ག་ཟེར། ་་་་ཨར་ཁ་བཅག་པ་ལས་ཡག་ག་ཟེར།
  so'o ar kha bcag pa las yag ga zer/_ ar kha bcag pa las yag ga zer/_so'o ar kha bcag pa las yag ga zer/_ ar kha bcag pa las yag ga zer/
 • སོའོ་ང་དང་མཁའ་འགྲོ་ཚོང་རྒྱག་པ་ལས་ཡག་ག་ཟེར། ང་དང་མཁའ་འགྲོ་ཚོང་རྒྱག་པ་ལས་ཡག་ག སོའོ་ང་དང་མཁའ་འགྲོ་ཚོང་རྒྱག་པ་ལས་ཡག་ག ང་དང་མཁའ་འགྲོ་ཚོང་རྒྱག་པ་ལས་ཡག་ག་ཟེར།
  so'o nga dang mkha' 'gro tshong rgyag pa las yag ga zer/_nga dang mkha' 'gro tshong rgyag pa las yag ga_so'o nga dang mkha' 'gro tshong rgyag pa las yag ga_nga dang mkha' 'gro tshong rgyag pa las yag ga zer/
 • སོའོ་མི་ལོ་བརྒྱ་ཡི་ལྷ་གནས་གནང་པ་ལས་ཡག་འདྲ། མི་ལོ་བརྒྱ་ཡི་ལྷ་གནས་གནང་པ་ལས་ཡག་འདྲ། སོའོ་མི་ལོ་བརྒྱ་ཡི་ལྷ་གནས་གནང་པ་ལས་ཡག་འདྲ། མི་ལོ་བརྒྱ་ཡི་ལྷ་གནས་གནང་པ་ལས་ཡག་འདྲ།
  so'o mi lo brgya yi lha gnas gnang pa las yag 'dra/_mi lo brgya yi lha gnas gnang pa las yag 'dra/_so'o mi lo brgya yi lha gnas gnang pa las yag 'dra/_mi lo brgya yi lha gnas gnang pa las yag 'dra/
 • སོའོ་གནས་ཚང་རྒན་མོ་ཁྱེད་ཀྱི་གྲོང་པ་ལ་བཞག་ཡོད། གནས་ཚང་རྒན་མོ་ཁྱེད་ཀྱི་གྲོང་པ་ལ་བཞག་ཡོད་ལ་ཟེར། སོའོ་གནས་ཚང་རྒན་མནོ་ཀེད་ཀྱི་གྲོང་པ་ལ་བབཞག་ཡོད། གནས་ཚང་རྒན་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་གྲོང་པ་ལ་བཞག་ཡོད།
  so'o gnas tshang rgan mo khyed kyi grong pa la bzhag yod/_gnas tshang rgan mo khyed kyi grong pa la bzhag yod la zer/_so'o gnas tshang rgan mno ked kyi grong pa la babazhaga yod/_gnas tshang rgan po khyed kyi grong pa la bzhag yod/
 • སོའོ་ཆོས་གྲོགས་ང་གཉིས་རང་ཡུལ་ལུང་པ་ལ་ལོག་འགྲོ། ཆོས་གྲོགས་་ང་གཉིས་རང་ཡུལ་ལུང་པ་ལ་ལོག་འགྲོ། སོའོ་ཆོས་གྲོགས་ང་གཉིས་རང་ཡུལ་ལུང་པ་ལ་ལོག་འགྲོ། ཆོས་གྲོགས་ང་གཉིས་རང་ཡུལ་ལུང་པ་ལ་ལོག་འགྲོ།
  so'o chos grogs nga gnyis rang yul lung pa la log 'gro/_chos grogs nga gnyis rang yul lung pa la log 'gro/_so'o chos grogs nga gnyis rang yul lung pa la log 'gro/_chos grogs nga gnyis rang yul lung pa la log 'gro/