Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
17 min 19 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

This song is chanted at weddings. An interview regarding the song will soon be available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • སིངེར
  བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས། ཨ་མ་བག་གྲོ་ཀུན་ཁམས་བཟང། གཏན་ཏུ་བདེ་བ་འཐོབ་པར་ཤོག
  bkris bde legs phun sum tshogs/_a ma bag gro kun khams bzang/_gtan tu bde ba 'thob par shog
 • སིངེར
  ཨོཾ་སྭ་སྟི་བདེ་ལེགས་ལས་སུ་འཕེལ་འགྱུར་ཅིག ས་ཡུལ་སྐྱིད་པོ་དམར་གཞུང་ཟེར་བའི་དམར་སྐྱིད་དེ། འཛམ་གླིང་གླིང་ཆེན་བཞི་ཡི་སྟེང་དུ་གནས། བདེ་བ་བར་ཀྱིས་ས་སྐྱ་དགོན་པོའི་ཞབས། དགའ་ལྡན་ས་སྐྱེའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་བཏབ། ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་བཀྲིས་ལྷུན་པོའི་ལྷོ།
  o` swa sti bde legs las su 'phel 'gyur cig_sa yul skyid po dmar gzhung zer ba'i dmar skyid de/_'dzam gling gling chen bzhi yi steng du gnas/_bde ba bar kyis sa skya dgon po'i zhabs/_dga' ldan sa skye'i chos grwa chen po btab/_chos grwa chen po bkris lhun po'i lho/
 • སིངེར
  གོས་སྣ་འཛོམས་པ་ཤེལ་དཀར་རྒྱལ་རྩེའི་ནུབ། བཟས་སྣ་འཛོམས་ཞིང་ཚོང་འདུས་ཕ་རིའི་ཆང་། འབྲུ་སྣ་འཛོམས་ཤིང་གཙང་དུས་ལུང་པའི་ཕུག མདའ་རུ་བརྟེན་བྱ་ས་ཞིང་བརྒྱ་ཕྲག་གནས། གྲོ་ནས་སྲན་གསུམ་གཞན་ལ་སྨོན་དགོས་མེད།
  gos sna 'dzoms pa shel dkar rgyal rtse'i nub/_bzas sna 'dzoms zhing tshong 'dus pha ri'i chang /_'bru sna 'dzoms shing gtsang dus lung pa'i phug_mda' ru brten bya sa zhing brgya phrag gnas/_gro nas sran gsum gzhan la smon dgos med/
 • སིངེར
  བར་དུ་ཁྱིམ་བྱ་བང་མཛོད་ནོར་གྱིས་ཁེངས། གསེར་གཡུ་མུ་ཏིག་གཞན་ལ་སྨོན་དགོས་མེད། ཕུ་རུ་སྤངས་བྱ་འབྲོག་སྡེ་བརྒྱ་ཕྲག་གནས། ཤ་མར་ཐུད་གསུམ་གཞན་ལ་སྨོན་དགོས་མེད། ས་ཡུལ་འདིས་འདྲའི་ཕྱོགས་ལ་དགའ་སྐྱིད་ཞུ།
  bar du khyim bya bang mdzod nor gyis khengs/_gser g.yu mu tig gzhan la smon dgos med/_phu ru spangs bya 'brog sde brgya phrag gnas/_sha mar thud gsum gzhan la smon dgos med/_sa yul 'dis 'dra'i phyogs la dga' skyid zhu/
 • སིངེར
  ཨོཾ་སྭ་སྟི་བདེ་ལེགས་སུ་འཕེལ་གྱུར་ཅིག དེ་རིང་གནམ་ལ་བལྟས་པས་སྐར་མ་བཟང། ད་རིང་ས་ལ་བལྟས་པས་ཉི་མ་འཁྲུངས། བར་སྣང་ཐམས་བཅད་ཞག་གི་ཁེངས་པའི་སྐབས་འདིར།
  o` swa sti bde legs su 'phel gyur cig_de ring gnam la bltas pas skar ma bzang/_da ring sa la bltas pas nyi ma 'khrungs/_bar snang thams bcad zhag gi khengs pa'i skabs 'dir/
 • སིངེར
   ངེད་སྤྲུལ་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ལ། བཙུན་མོ་ལྷ་ཅིག་རྒྱ་བཟའ་བཞེས་པའི་སྐབས་འདིར།  འབྲས་དཀར་རྣ་བ་སྙན་པ་དང། གཏམ་གྱི་ཤ་སྐད་ཚེར་བ་དང། རྩིས་ཀྱི་ཁ་བྲོ་འཛོམས་པ་དང། གཡས་གྲལ་སྟར་དུ་ཞུགས་པ་དཔའ་བའི་ཞུགས་པའི་གྲལ།
  _nged sprul rgyal po srong btsan sgam po la/_btsun mo lha cig rgya bza' bzhes pa'i skabs 'dir/__'bras dkar rna ba snyan pa dang/_gtam gyi sha skad tsher ba dang/_rtsis kyi kha bro 'dzoms pa dang/_g.yas gral star du zhugs pa dpa' ba'izhugs pa'i gral/
 • སིངེར
  གཡོན་བཞུགས་གྲལ་དུ་བཞུགས་པ་དཔའ་མོའི་གྲལ། བཞུགས་གྲལ་མུ་ཏིག་དར་ལ་བརྒྱུད་པ་བཞིན། དགའ་གདོང་སེང་གེའི་བྲག་ལ་འཁྱུད་པ་དང། བོད་ཀྱི་བློན་པོ་མགར་བ་སྟོང་བཙན་དང། ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཊ་ལ་སོགས་པས། དགའ་མགུར་ཆོས་པའི་བྱིན་བརླབས་བསམ་མི་ཁྱབ་པ། དབྱར་གནམ་ནས་འབྲུག་སྒྲ་ལྡིར་བ་ལྟར། བཞུགས་གྲལ་གྱི་ཕོ་གཞོན་མོ་གཞོན་རྣམས་ཡར་ལ་ལངས། འུར་ཐིང་བར་ཞུགས་ཞིག ལེགས་བཤད་ཀྱི་ཚིག་རེན་པོ་ཆེ་མུ་ཏིག་དར་ལ་བརྒྱུད་པ་བཞིན། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་རྣམས་ལ་བསྟོད་པ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།
  g.yon bzhugs gral du bzhugs pa dpa' mo'i gral/_bzhugs gral mu tig dar la brgyud pa bzhin/_dga' gdong seng ge'i brag la 'khyud pa dang/_bod kyi blon po mgar ba stong btsan dang/_thon mi sam b+ho Ta la sogs pas/_dga' mgur chos pa'i byin brlabs bsam mi khyab pa/_dbyar gnam nas 'brug sgra ldir ba ltar/_bzhugs gral gyi pho gzhon mo gzhon rnams yar la langs/_'ur thing bar zhugs zhig_legs bshad kyi tshig ren po che mu tig dar la brgyud pa bzhin/_sku gsung thugs kyi rten rnams la bstod pa 'bul rgyu yin/
 • སིངེར
  ཨོཾ་སྭ་སྟི་བདེ་ལེགས་སུ་འཕེལ་གྱུར་ཅིག ཆོས་སྐུའི་སྟོན་པ་ཀུན་དུ་བཟང་པོ་དང། ལོངས་སྐུའི་སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང། སྤྲུལ་སྐུའི་སྟོན་པ་གུ་རུ་པད་མ་འབྱུང་གནས་དང། སྐུ་གསུམ་བླ་མ་རྣམས་དང་དབྱེར་མེད་པ། གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་ལྷོ་ཕྱོགས་འཛམ་བུའི་གླིང། ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྒྱ་གར་རྡོར་རྗེའི་གདན། དམ་ཆོས་དར་ཡུལ་བོད་ཁ་བ་ཅན། སྐུ་གསུམ་བླ་མ་རྣམས་ལ་བཀྲ་ཤིས་པའི་མགུལ་དར་གཅིག་འཕུལ།
  o` swa sti bde legs su 'phel gyur cig_chos sku'i ston pa kun du bzang po dang/_longs sku'i ston pa thugs rje chen po dang/_sprul sku'i ston pa gu ru pad ma 'byung gnas dang/_sku gsum bla ma rnams dang dbyer med pa/_gling bzhi gling phran lho phyogs 'dzam bu'i gling/_chos kyi 'byung khungs rgya gar rdor rje'i gdan/_dam chos dar yul bod kha ba can/_sku gsum bla ma rnams la bkra shis pa'i mgul dar gcig 'phul/
 • སིངེར
  ཨོཾ་སྭ་སྟི་བདེ་ལེགས་སུ་འཕེལ་གྱུར་ཅིག ཤིང་ཙན་དན་དཀར་པོ་འབྲུག་སྐད་ཤིང་བྱ་འཕུར་གིན་ཟེར་བ་འདི། གནས་གང་འདི་ནི་སྔར་ཡང་བོད་ལ་དར་ཡང་ཕུར། གཏན་ཏུ་འབུལ་བའི་ངང་ལ་ཞུགས། ཕྱི་ལ་ཟུར་བཞི་ཚང་བ་འདི། ཕྱི་དགྲ་བོའི་ཐོགས་དུ་ཟེར་བ་ཡིན། ནང་ལ་འགུགས་བཞི་ཚང་བ་འདི། ནང་ཕྱ་གཡང་འགུགས་པས་འགུགས་ཤིང་ཡིན། འདི་ཡི་ནང་དུ་བླུགས་པའི་བྱ་སྒྲོ་སེར་པོ་དེས། ཡིན་པ་རང་གྲས་ཐང་སྟོད་མཆོག་ནས་ཤེས།
  o` swa sti bde legs su 'phel gyur cig_shing tsan dan dkar po 'brug skad shing bya 'phur gin zer ba 'di/_gnas gang 'di ni sngar yang bod la dar yang phur/_gtan tu 'bul ba'i ngang la zhugs/_phyi la zur bzhi tshang ba 'di/_phyi dgra bo'i thogs du zer ba yin/_nang la 'gugs bzhi tshang ba 'di/_nang phya g.yang 'gugs pas 'gugs shing yin/_'di yi nang du blugs pa'i bya sgro ser po des/_yin pa rang gras thang stod mchog nas shes/
 • སིངེར
  གནས་གང་ཤར་འགྲོ་བའི་ཤར་འགྲོ་ཡིན། འདི་ཡི་སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་ཁང་ཙགས་དམར་རོ་འདི། ཡིན་པ་རང་གྲས་བྱང་ཚར་ཀས་ཡུལ་ནས་ཡིན། གཡག་གུ་རོགས་པའི་རྒྱབ་ཏུ་བརྟེན་འབྲེལ་ཞུས། གཡས་ཕྱོགས་ལ་སོགས་ཕྱེ་མར་འདི། གནོད་བྱིན་གངས་རི་སྤུངས་པ་འདྲ། སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་མར་ཀྲོག་ཆུང་མོ་རླབས་རིང་འདི། གནས་གང་འདི་ནི་མར་ཀྲོག་ལས་དྲི་བའི་གང་ལ་ཞུགས། བཀྲ་ཤིས་པའི་མགུལ་དར་ཕུལ་ལོ།
  gnas gang shar 'gro ba'i shar 'gro yin/_'di yi steng du yod pa'i khang tsags dmar ro 'di/_yin pa rang gras byang tshar kas yul nas yin/_g.yag gu rogs pa'i rgyab tu brten 'brel zhus/_g.yas phyogs la sogs phye mar 'di/_gnod byin gangs ri spungs pa 'dra/_steng du yod pa'i mar krog chung mo rlabs ring 'di/_gnas gang 'di ni mar krog las dri ba'i gang la zhugs/_bkra shis pa'i mgul dar phul lo/
 • སིངེར
  ཨོཾ་སྭ་སྟི་བདེ་ལེགས་སུ་འཕེལ་གྱུར་ཅིག འདི་ཡི་སྟེང་དུ་བཙུག་དཔལ་སྟག་མོ་ཚངས་པ་ལྔ་ལྡན་འདིས། རྩ་བ་གཅིག་ལ་རྩེ་མོ་ལྔ། རྩ་བ་གཅིག་ནི་མི་རབས་རྩ་བ་བཙུགས། རྩེ་མོ་ལྔ་ནི་མངའ་ཐང་གོང་དུ་འཕེལ། ས་གཅིག་གིས་སྔོ་དཀར་མེ་ལོང་འདིས། ཕྱི་མུན་པ་སེལ་བའི་མེ་ལོང་ཡིན། ནང་ཕྱ་གཡང་འགུགས་པའི་འགུགས་ཤིང་ཡིན། དར་དཀར་དྲི་མེད་རྒྱན་དུ་འཕུལ།
  o` swa sti bde legs su 'phel gyur cig_'di yi steng du btsug dpal stag mo tshangs pa lnga ldan 'dis/_rtsa ba gcig la rtse mo lnga/_rtsa ba gcig ni mi rabs rtsa ba btsugs/_rtse mo lnga ni mnga' thang gong du 'phel/_sa gcig gis sngo dkar me long 'dis/_phyi mun pa sel ba'i me long yin/_nang phya g.yang 'gugs pa'i 'gugs shing yin/_dar dkar dri med rgyan du 'phul/
 • སིངེར
  ཨོཾ་སྭ་སྟི་བདེ་ལེགས་སུ་འཕེལ་གྱུར་ཅིག ཤར་རྒྱལ་མཚན་ཀླུ་སྡིང་ནས་གདན་དྲངས་པའི། ཀ་བ་འདི་ལ་མི་ཚང་ཟེར་བ་གང་ཡང་མེད་དམ།
  o` swa sti bde legs su 'phel gyur cig_shar rgyal mtshan klu sding nas gdan drangs pa'i/_ka ba 'di la mi tshang zer ba gang yang med dam/
 • སིངེར
  ཚང་ལ་ཟེར་ན་ཀ་དད་དང་པོ་པད་མའི་ས་དམ་གཅིག ཀ་རབ་གཉིས་པ་ནོར་བུའི་རྡོ་དང་གཉིས། ཀ་རིང་ཀ་གདུང་གཞུ་རིང་གཞུ་གདུང་གསུམ། ལྕང་ཤིང་ཕྲ་མ་ཕུ་ནོར་བཙུགས། སྔར་ཡང་འཛོམས་ལ་ད་ཡང་འཛོམ། གཏན་དུ་འཛོམས་པའི་ངང་ལ་བཞུགས། པད་མ་མཆོད་རྫས་ཉི་ཟླའི་སྟེང་ལ་བཞུགས། ཀ་བ་འདི་ནི་གླང་གི་ལོ་ལ་བཞངས།༼བཞེངས།༽ གླང་ཆེན་འགྱིངས་འདྲ་དེ་ནས་བྱུང་། གདུང་མ་དེ་ནི་འབྲུག་གི་ལོ་ལ་བཞངས།༼བཞེངས།༽ གདུང་མ་འབྲུག་རིས་ཤིག་ཤིག་དེ་ནས་བྱུང་།
  tshang la zer na ka dad dang po pad ma'i sa dam gcig_ka rab gnyis pa nor bu'i rdo dang gnyis/_ka ring ka gdung gzhu ring gzhu gdung gsum/_lcang shing phra ma phu nor btsugs/_sngar yang 'dzoms la da yang 'dzom/_gtan du 'dzoms pa'i ngang la bzhugs/_pad ma mchod rdzas nyi zla'i steng la bzhugs/_ka ba 'di ni glang gi lo la bzhangs/(bzhengs/)_glang chen 'gyings 'dra de nas byung /_gdung ma de ni 'brug gi lo la bzhangs/(bzhengs/)_gdung ma 'brug ris shig shig de nas byung /
 • སིངེར
  ཤར་རྒྱ་ནག་བཀྲ་ཤིས་ཁྲི་སྐོར་ནས་གདན་དྲངས་པའི། རྒྱ་མོ་ཀོང་རྩེས་ལྷ་མོས་ཕྱག་བཞེས། དར་དཀར་པོའི་དྲི་མེད་དཀར་གཙང་འདི། དེ་རིང་ཀ་བའི་རྒྱན་དུ་འབུལ་བ་ལགས།
  shar rgya nag bkra shis khri skor nas gdan drangs pa'i/_rgya mo kong rtses lha mos phyag bzhes/_dar dkar po'i dri med dkar gtsang 'di/_de ring ka ba'i rgyan du 'bul ba lags/
 • སིངེར
  མཐོ་བ་ནམ་མཁའ་ཡ་ལ་འཕྱར་ཙམ་བྱས། ནམ་མཁའ་ཡ་ལ་སྤྲིན་དཀར་འཁོར་བ་འདྲ། དམའ་བ་ས་གཞི་མར་ལ་འཇོག་ཙམ་བྱས། ས་གཞི་མར་ལ་ཁ་བ་འབབ་པ་འདྲ། ཁ་བའི་སྙིང་པོ་བྱམས་ཆོས་ཡིན། བར་མི་ཡི་ཡུལ་ལ་གཏང་ཙ་ན། མི་རྒྱུད་ཆུ་ལས་རིང་བ་ཡོད། དེ་རིང་ཀ་བའི་རྒྱན་དུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།
  mtho ba nam mkha' ya la 'phyar tsam byas/_nam mkha' ya la sprin dkar 'khor ba 'dra/_dma' ba sa gzhi mar la 'jog tsam byas/_sa gzhi mar la kha ba 'bab pa 'dra/_kha ba'i snying po byams chos yin/_bar mi yi yul la gtang tsa na/_mi rgyud chu las ring ba yod/_de ring ka ba'i rgyan du 'bul rgyu yin/
 • སིངེར
  མཐོ་ནམ་མཁའ་ཡར་ལ་འཕྱར་ཙམ་ན། ཕུ་ཡི་གངས་རི་དཀར་པོའི་མདངས་ཡང་ཆགས། རིང་བ་ལ་བྱས་ན་གཙང་ཆུ་སྔོན་མོའི་གཞུང་དང་མཉམ། ཚོམས་ཆེན་གྱི་ཀ་བའི་རྒྱན་དུ་འབུལ་བ་ལགས། རྩ་བ་འདི་ལ་པད་མ་འདབ་བརྒྱད་ཚང་། ས་པད་མ་འདབ་བརྒྱད་རྒྱན་དུ་འབུལ་བ་ཡིན།
  mtho nam mkha' yar la 'phyar tsam na/_phu yi gangs ri dkar po'i mdangs yang chags/_ring ba la byas na gtsang chu sngon mo'i gzhung dang mnyam/_tshoms chen gyi ka ba'i rgyan du 'bul ba lags/_rtsa ba 'di la pad ma 'dab brgyad tshang /_sa pad ma 'dab brgyad rgyan du 'bul ba yin/
 • སིངེར
  རྐེད་པ་འདི་ལ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཚང་། བར་མི་ཡི་རྒྱན་དུ་འབུལ་བ་ཡིན། རྩེ་མོ་ཡ་ལ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཚང་། གནམ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་རྒྱན་དུ་འཕུལ། གཡས་ལ་རྟ་ནག་གཡོན་ལ་ཆིབས། གཡོན་ལ་རྟ་ནག་གཡས་ལ་ཆིབས། ཀ་གདུང་འདི་ལ་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཉེ་བ་ལྟ་བུ་གཅིག་ཡོད།
  rked pa 'di la bkra shis rtags brgyad tshang /_bar mi yi rgyan du 'bul ba yin/_rtse mo ya la 'khor lo rtsibs brgyad tshang /_gnam 'khor lo rtsibs brgyad rgyan du 'phul/_g.yas la rta nag g.yon la chibs/_g.yon la rta nag g.yas la chibs/_ka gdung 'di la lo ngo brgya nye ba lta bu gcig yod/
 • སིངེར
  ཨོཾ་སྭ་སྟི་བདེ་ལེགས་སུ་འཕེལ་གྱུར་ཅིག ཡར་རྩེ་ན་ཁམས་ཙོང་ནས་ཕེབས་པའི་གཡང་དཀར་གྱི་ལུག དགུན་བཅུའི་ནང་གངས་དཀྱིལ་དུ་བཞུགས་པའི་གཡང་དཀར་གྱི་ལུག། དེ་རིང་ཚོམས་ཆེན་གྱི་རྒྱན་དུ་ཕེབས་པ་ལ།
  o` swa sti bde legs su 'phel gyur cig_yar rtse na khams tsong nas phebs pa'i g.yang dkar gyi lug_dgun bcu'i nang gangs dkyil du bzhugs pa'i g.yang dkar gyi lug/_de ring tshoms chen gyi rgyan du phebs pa la/
 • སིངེར
  ཞག་བསྐོར་གནས་སྲིད་ཤུགས་བསྐོར་ཤུགས། བཞུགས་གྲལ་གཤོག་པས་ཤུགས་བསྐོར་ཤུགས། འཛུགས་མ་སྨེ་སེར་འཛུགས་པ་ཟེར། མི་རབས་རྩ་བ་བཙུགས་པས་འཛུགས་མ་ཟེར། མཇུག་མ་སྨི་ཤུགས་ཆུ་འགྱུར་ཤུགས། མི་རྒྱུད་ཆུ་ལས་རིང་བའི་ཆུ་འགྱུར་ཤུགས། གཙང་རྭ་སྨེ་སེར་ཚང་འཛོམས་ཟེར། བུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཚང་འཛོམས་ཟེར།
  zhag bskor gnas srid shugs bskor shugs/_bzhugs gral gshog pas shugs bskor shugs/_'dzugs ma sme ser 'dzugs pa zer/_mi rabs rtsa ba btsugs pas 'dzugs ma zer/_mjug ma smi shugs chu 'gyur shugs/_mi rgyud chu las ring ba'i chu 'gyur shugs/_gtsang rwa sme ser tshang 'dzoms zer/_bu nor longs spyod tshang 'dzoms zer/
 • སིངེར
   ལོངས་མི་སྲིད་བློན་འབངས་སྲིད། བྲོ་དཀར་ཚུར་ལ་ལོན་པའི་གླུ་དབྱངས་ཟེར། བདག་གྱི་གནས་སྲིད་དལ་ཀྱི་སྲིད། གནས་ཁང་དར་ལ་སྐྱིད་པ་ཟེར། མཛེས་མ་མི་སྲིད་རྩིག་པ་སྲིད། རྒྱུན་དུ་འབྲེལ་མར་སེར་པོས་བརྩིགས་པ་སྲིད། སོག་པ་མི་ཤུགས་སོག་པ་ཤུགས། ནོར་ལོངས་སྤྱོད་སོག་པས་སོག་པར་ཤུགས༎ མཇིང་པ་མི་སྲིད་མཇིང་པར་ཤུགས།
  _longs mi srid blon 'bangs srid/_bro dkar tshur la lon pa'i glu dbyangs zer/_bdag gyi gnas srid dal kyi srid/_gnas khang dar la skyid pa zer/_mdzes ma mi srid rtsig pa srid/_rgyun du 'brel mar ser pos brtsigs pa srid/_sog pa mi shugs sog pa shugs/_nor longs spyod sog pas sog par shugs//_mjing pa mi srid mjing par shugs/
 • སིངེར
  ཕྱི་དགྲ་བོའི་ཐོགས་ལ་མཇིང་པ་ཟེར༎ གཡང་དཀར་གྱི་ལུག་གུ་ཤ་ཡི་རལ་པ་ཅན། ལུག་མི་སྲིད་ལྷུག་པ་ཟེར། དབྱར་གྱི་དུས་སུ་ཕར་ལུག་གིས་གླུ་དབྱངས་ཟེར། དགུན་གྱི་དུས་སུ་ཚི་ལུ་ལུག་བལ་གླུ་དབྱངས་ཟེར། མཇུག་མ་འདི་ལ་ལུག་གུ་གྲངས་མེད་ཁྲིད། དེ་རིང་ཚོམས་ཆེན་གྱི་རྒྱན་དུ་ཕེབས་པ་ལ། བཀྲ་ཤིས་པའི་མགུལ་དར་ཅིག་འབུལ་ལོ།
  phyi dgra bo'i thogs la mjing pa zer//_g.yang dkar gyi lug gu sha yi ral pa can/_lug mi srid lhug pa zer/_dbyar gyi dus su phar lug gis glu dbyangs zer/_dgun gyi dus su tshi lu lug bal glu dbyangs zer/_mjug ma 'di la lug gu grangs med khrid/_de ring tshoms chen gyi rgyan du phebs pa la/_bkra shis pa'i mgul dar cig 'bul lo/
 • སིངེར
  ཨོཾ་སྭ་སྟི་བདེ་ལེགས་སུ་འཕེལ་གྱུར་ཅིག ཤར་སྟག་ལུང་ཚོང་འདུས་ཁང་གསར་ནས་གདན་དྲངས་པའི། འཇིམ་བུར་གྱི་ཨུར་རྒྱན་སྤོམ་ཚོ་སྟེ། ཕྱི་ནས་བལྟས་ན་རི་བོ་འདྲ། རི་བོའི་གཟུགས་ལ་ཚེ་དབང་བུམ་པའི་དབྱིབས། ནང་ནས་བལྟས་ན་རྒྱ་མཚོ་འདྲ། རྒྱ་མཚོའི་སྟེང་ལ་ཨ་རག་བདུད་རྩི་དབྱིབས། དེ་ཡི་སྟེང་ན་ན་ནིང་བཙོས་པའི་ལོ་ཆང་གར་མོ་ཡོད། བར་སྟེང་ན་ཨ་རག་བདུད་རྩི་ཡོད། རྩེ་མོ་ཡར་ན་ད་ལོ་བཙོས་པའི་འབྲས་ཆང་བསིལ་མ་ཡོད།
  o` swa sti bde legs su 'phel gyur cig_shar stag lung tshong 'dus khang gsar nas gdan drangs pa'i/_'jim bur gyi ur rgyan spom tsho ste/_phyi nas bltas na ri bo 'dra/_ri bo'i gzugs la tshe dbang bum pa'i dbyibs/_nang nas bltas na rgya mtsho 'dra/_rgya mtsho'i steng la a rag bdud rtsi dbyibs/_de yi steng na na ning btsos pa'i lo chang gar mo yod/_bar steng na a rag bdud rtsi yod/_rtse mo yar na da lo btsos pa'i 'bras chang bsil ma yod/
 • སིངེར
  ད་ཨེཡི་གདན་འབྲུག་བརྒྱབ་པའི་དམར་ཡག་གསུམ་པོ་དེ། རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་འདྲ། འདི་ཡི་སྟེང་དུ་བཙུགས་པའི་དབུར་རྒྱན་སྨྱུག་མ་ཚིགས་གསུམ་འདི། བཅད་པ་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔས་བཅད། དྲངས་པ་ཁྱུང་དཀར་ཨ་མཛོ་ལས་དྲངས། བོད་ཁ་བ་ཅན་དུ་འདྲེན་པ་ལ། རྩ་བ་སྟག་ཤར་གཞོན་པའི་ཞ་གླིང་ཉན་པ་ཡོད། སྐེད་པ་ཨ་མ་ཆང་མའི་ཆང་རྒྱུ་ཉན་པ་ཡོད། རྩེ་མོ་མགུར་གླུ་དར་བའི་དར་ཤིང་ཉན་པ་ཡོད། བཀྲ་ཤིས་པའི་མགུལ་དར་ཅིག།
  da eyi gdan 'brug brgyab pa'i dmar yag gsum po de/_rigs gsum mgon po'i lha tshogs 'dra/_'di yi steng du btsugs pa'i dbur rgyan smyug ma tshigs gsum 'di/_bcad pa mkha' 'gro sde lngas bcad/_drangs pa khyung dkar a mdzo las drangs/_bod kha ba can du 'dren pa la/_rtsa ba stag shar gzhon pa'i zha gling nyan pa yod/_sked pa a ma chang ma'i chang rgyu nyan pa yod/_rtse mo mgur glu dar ba'i dar shing nyan pa yod/_bkra shis pa'i mgul dar cig/
 • སིངེར
  ཨོཾ་སྭ་སྟི་བདེ་ལེགས་སུ་འཕེལ་གྱུར་ཅིག དུས་ནམ་རྒྱ་ལྷ་རྩེ་ཡུལ་ནས་གདན་དྲངས་པའི། གྲུམ་ཙེ་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་འདི། ཕྱི་དེ་གསེར་ཤོག་ཆེ་བ་ལ། ནང་དེ་དངུལ་དཀར་ཀྱི་འོད་མདངས་ཆེ་བ་ཡོད།  དེ་ཡི་ནང་དུ་ཨ་རག་བདུད་རྩི་རྦ་རླབས་ཆེ་སེ་ཆེས་བ་དང། གཡས་དུ་ཨ་ལོང་བཏགས་པ་འདི།
  o` swa sti bde legs su 'phel gyur cig_dus nam rgya lha rtse yul nas gdan drangs pa'i/_grum tse ma pham g.yu mtsho 'di/_phyi de gser shog che ba la/_nang de dngul dkar kyi 'od mdangs che ba yod/__de yi nang du a rag bdud rtsi rba rlabs che se ches ba dang/_g.yas du a long btags pa 'di/
 • སིངེར
  གཡས་དྭགས་གྲལ་ཞིག་ཏུ་གནོན་པ་ཡིན། གཡོན་དུ་ཨ་ལོང་བཏགས་པ་འདི། གཡོན་གཟིགས་གྲལ་ཞིག་ཏུ་གནོན་པ་ཡིན། འདི་ཡི་སྟེང་དུ་རྒྱབ་པའི་དམར་གཡག་ལྔ་པོ་འདི། རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་འདྲ། འདི་ཡི་སྟེང་དུ་བཙུགས་པའི་ཁྲུང་སྐྱོག་ལྷ་བྱ་གོང་མོ་འདི། ཡིན་པ་རང་ད་ལི་ཐང་གཞུང་ནས་ཡིན། བོད་ཆང་ས་དར་བའི་ཁྲུང་སྐྱོག་ཡིན།
  g.yas dwags gral zhig tu gnon pa yin/_g.yon du a long btags pa 'di/_g.yon gzigs gral zhig tu gnon pa yin/_'di yi steng du rgyab pa'i dmar g.yag lnga po 'di/_rgyal ba rigs lnga'i lha tshogs 'dra/_'di yi steng du btsugs pa'i khrung skyog lha bya gong mo 'di/_yin pa rang da li thang gzhung nas yin/_bod chang sa dar ba'i khrung skyog yin/
 • སིངེར
  ཁྲུམ་འདྲེན་ཨ་ཅེའི་ཕོ་མོའི་ཆང་རྩལ་ཡིན། ཁྲུང་འདྲེན་ཡིད་འཕྲོག་ཕོ་མོ་རྣམས་ལ་བསྟོད་པ་འབུལ་བ་ལགས། ཕྱི་གང་སྲིད་བསྐྱངས་ན་རྨ་བྱ་འདྲ། ནང་གང་སྲིད་གླུ་མོའི་གླུ་རྩལ་འདྲ། གསུངས་སྙན་པོ་དྲི་ཟའི་པི་ཝང་འདྲ། བཞུགས་གྲལ་གཡོན་ལ་མཐའ་དཀྱིལ་མི། ལྷས་སྐུའི་ཕྱོགས་ལ་རྒྱབ་མདུན་མེད་པའི་ཐོག་ནས་མཆོད་ཆང་རེ་རེ་བཀྱག་རོགས་གནང་།
  khrum 'dren a ce'i pho mo'i chang rtsal yin/_khrung 'dren yid 'phrog pho mo rnams la bstod pa 'bul ba lags/_phyi gang srid bskyangs na rma bya 'dra/_nang gang srid glu mo'i glu rtsal 'dra/_gsungs snyan po dri za'i pi wang 'dra/_bzhugs gral g.yon la mtha' dkyil mi/_lhas sku'i phyogs la rgyab mdun med pa'i thog nas mchod chang re re bkyag rogs gnang /
 • སིངེར
  དེ་ནས་ཡབ་ཆེན་ལ་བསྟོད་པ་ཕུལ་བ།
  de nas yab chen la bstod pa phul ba/
 • སིངེར
  ཨོཾ་སྭ་སྟི་བདེ་ལེགས་སུ་འཕེལ་གྱུར་ཅིག ཡབ་ཆེན་ཁྱེད་དང་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་འདྲ། རི་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ལྷ་སྲས་འཁྲུངས། སྔར་ཡང་རི་བོ་བཙུགས་པ་འདྲ། ད་ཡང་རི་བོ་བཙུགས་པ་འདྲ། རི་ལ་འགྱུར་ལྡོག་མེད་པའི་ངང་ལ་བཞུགས། བཀྲ་ཤིས་པའི་མགུལ་དར་ཅིག་ཕུལ་གྱི་ཡིན།
  o` swa sti bde legs su 'phel gyur cig_yab chen khyed dang ri rgyal lhun po 'dra/_ri la 'gyur ba med pa'i lha sras 'khrungs/_sngar yang ri bo btsugs pa 'dra/_da yang ri bo btsugs pa 'dra/_ri la 'gyur ldog med pa'i ngang la bzhugs/_bkra shis pa'i mgul dar cig phul gyi yin/
 • སིངེར
  ཡུམ་ཆེན་ལ་བསྟོད་པ།
  yum chen la bstod pa/
 • སིངེར
  ཨོཾ་སྭ་སྟི་བདེ་ལེགས་སུ་འཕེལ་གྱུར་ཅིག ཡུམ་ཆེན་ཁྱེད་དང་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་འདྲ། མཚོ་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་གཡུ་ཞག་འཁྲུངས། གཡས་སུ་རྒྱ་ཇ་ཁམ་པའི་བརྩེགས་པ་བརྒྱབ། གཡོན་དུ་ཀྲན་མ་༼སྲན་མ་༽སེར་པོས་བརྩེགས་པ་བརྒྱབ། དཀར་མོ་འབྲུ་ཡི་བརྟེན་ས་ཡིན། བཀྲ་ཤིས་པའི་མགུལ་དར་ཅིག་ཕུལ།
  o` swa sti bde legs su 'phel gyur cig_yum chen khyed dang ma pham g.yu mtsho 'dra/_mtsho la 'gyur ba med pa'i g.yu zhag 'khrungs/_g.yas su rgya ja kham pa'i brtsegs pa brgyab/_g.yon du kran ma (sran ma )ser pos brtsegs pa brgyab/_dkar mo 'bru yi brten sa yin/_bkra shis pa'i mgul dar cig phul/
 • སིངེར
  ཨོཾ་སྭ་སྟི་བདེ་ལེགས་སུ་འཕེལ་གྱུར་ཅིག སྟག་ཤར་ཁྱེད་དང་དགེ་སར་དམག་གི་དཔའ་བོ་འདྲ། མཐོ་ནམ་མཁའ་ཡ་གི་མ་འགྱུར་དང་། འོད་ཉི་ཟླ་གཉིས་ལས་ཆེ་བ་མེད། བར་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མེས་པོ་མ་འགྱུར་དང། དགེ་སར་དམག་གི་དཔའ་བོ་འདྲ་བ་མེད། དམའ་བ་རྒྱ་མཚོ་མ་གི་མ་འགྱུར་དང་། རྡོ་ཆུ་སྲིན་གཉིས་ལས་ཆེ་བ་མེད། བཀྲ་ཤིས་པའི་མགུལ་དར་ཅིག་ཕུལ་ལོ། 
  o` swa sti bde legs su 'phel gyur cig_stag shar khyed dang dge sar dmag gi dpa' bo 'dra/_mtho nam mkha' ya gi ma 'gyur dang /_'od nyi zla gnyis las che ba med/_bar 'dzam bu'i gling gi mes po ma 'gyur dang/_dge sar dmag gi dpa' bo 'dra ba med/_dma' ba rgya mtsho ma gi ma 'gyur dang /_rdo chu srin gnyis las che ba med/_bkra shis pa'i mgul dar cig phul lo/_
 • སིངེར
  ཨོཾ་སྭ་སྟི་བདེ་ལེགས་སུ་འཕེལ་གྱུར་ཅིག བུ་ཆུང་ཁྱེད་དང་ཕྱི་ཡི་ལྕགས་རི་འདྲ། བུ་ཆུང་ཁྱེད་དང་གངས་སྟོད་སེང་གེ་འདྲ། སེང་གེ་གཡུ་རལ་ངོམས་པའི་ངང་ལ་བཞུགས། བཀྲ་ཤིས་པའི་མགུལ་དར་ཅིག་ཕུལ་ལོ། 
  o` swa sti bde legs su 'phel gyur cig_bu chung khyed dang phyi yi lcags ri 'dra/_bu chung khyed dang gangs stod seng ge 'dra/_seng ge g.yu ral ngoms pa'i ngang la bzhugs/_bkra shis pa'i mgul dar cig phul lo/_
 • སིངེར
  བག་མར་བསྟོད་པ་ཕུལ་བ། 
  bag mar bstod pa phul ba/_
 • སིངེར
  ཨོཾ་སྭ་སྟི་བདེ་ལེགས་སུ་འཕེལ་གྱུར་ཅིག བྱང་ཕྱོགས་ལྗོན་པའི་ཡུལ་ནས་གདན་དྲངས་པའི། བུ་མོ་ལྷ་སྲས་ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་མོ་འདི། སྟོང་ཀྱི་དཀྱིལ་ནས་བདམས་པ་ཡིན། བརྒྱ་ཡི་དཀྱིལ་ནས་གྲུབ་པ་ཡིན།
  _o` swa sti bde legs su 'phel gyur cig_byang phyogs ljon pa'i yul nas gdan drangs pa'i/_bu mo lha sras yid 'phrog lha mo 'di/_stong kyi dkyil nas bdams pa yin/_brgya yi dkyil nas grub pa yin/
 • སིངེར
  ཕ་རྒྱུད་གངས་རི་དཀར་པོ་ལ། གང་དང་གཞན་གྱི་འབྲེལ་བ་མེད། མ་རྒྱུད་གཡུ་མཚོ་སྔོན་མོ་ལ། ཆུ་སྣ་གཞན་གྱི་འབྲེལ་བ་མེད། རྒྱབ་དེའི་སྐྲ་ལོའི་སིང་ལྗང་ལ། གདོང་དེ་སོ་དཀར་འཛུམ་ཀྱི་ཡོད།
  pha rgyud gangs ri dkar po la/_gang dang gzhan gyi 'brel ba med/_ma rgyud g.yu mtsho sngon mo la/_chu sna gzhan gyi 'brel ba med/_rgyab de'i skra lo'i sing ljang la/_gdong de so dkar 'dzum kyi yod/
 • སིངེར
  རང་ལུས་ལ་ཤེས་བྱའི་སྡོང་པོ་ལ། ཆབ་བྱེད་ཙམ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མེད། ཕོ་བྲང་བརྟན་པ་བཏིང་པའི་བསྟན་འཛིན་མ། ནོར་བུ་པང་དུ་ལེན་པའི་པང་ལེན་མ། ནོར་འཛིན་གླུ་ཡི་བུ་མོ་འདི།
  rang lus la shes bya'i sdong po la/_chab byed tsam kyi 'brel ba med/_pho brang brtan pa bting pa'i bstan 'dzin ma/_nor bu pang du len pa'i pang len ma/_nor 'dzin glu yi bu mo 'di/
 • སིངེར
  གཙོ་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་གུས་ཞབས་དང། གཉེན་བརྟེན་བུ་སྤུན་བར་ལ་མཐུན་ལམ་སྤྱོད། བུ་ཆུང་ཕར་ལ་འགྲོ་དུས་ཁྲ་ཆུང་མིག་གི་བསྐྱལ༎ བུ་ཆུང་ཚུར་ལ་ཕེབས་དུས་བགྲོད་དང་གོམ་པས་བསུས། ཨ་ཅེ་རྒྱ་བཟའ་དང་དབྱེར་མེད་ལ་བཀྲ་ཤིས་པའི་མགུལ་དར་ཅིག་ཕུལ།
  gtso chen yab yum gnyis la gus zhabs dang/_gnyen brten bu spun bar la mthun lam spyod/_bu chung phar la 'gro dus khra chung mig gi bskyal//_bu chung tshur la phebs dus bgrod dang gom pas bsus/_a ce rgya bza' dang dbyer med la bkra shis pa'i mgul dar cig phul/
 • སིངེར
  བུ་མོ་སྐུ་གཟུགས། ད་ཁྱེད་རང་གཉིས།
  bu mo sku gzugs/_da khyed rang gnyis/