Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 41 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Brief discussion with Tenzin (TASS) follows the song.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཨེ་དང་ཨ་ལ་ཧེ་ཨེ་ཟེ། ཆོས།མ་ཟ།༼རེད།༽མཐོ་ཨོ་དགུང་ལ་ནི་རླུང་ཨ་ཧོ་རུང་ཨེ་ཧེ།ལ་ཨ་ཧ། ང་དང་ནོར་ཕྲུག་ཡ་ཨ་ལ་འཛོམས་འཛོམས་ཨེ་ཟེ།
  e dang a la he e ze/_chos/ma za/(red/)mtho o dgung la ni rlung a ho rung e he/la a ha/_nga dang nor phrug ya a la 'dzoms 'dzoms e ze/
 • ཡཱ་ཧ་ཨ་ཧའེ། ཧེ་ཨེ་བསྟུད་མར་འཛོམས་རྒྱུ་ཨེ་ཧེ་ལ་ཨ་ཧ། ང་དང་འཛོམས་རྒྱུ་ཡོའོ་ལ་བྱུང་ན་ཨེ་ཧེ་ཟེ།
  yA ha a ha'e/_he e bstud mar 'dzoms rgyu e he la a ha/_nga dang 'dzoms rgyu yo'o la byung na e he ze/
 • ཨེ་དང་ཨ་ལ་ཧེ་ཨེ། ཨེ་ཧེ་མདུན་ལ་ནི་འཛོམས་པའི་ཨེ་ཧེ་ལ་ཨ་ཧ། ང་དང་འཛོམས་པའི་ཡ་ལ་མི་ལ་ཨེ་ཟེ།
  e dang a la he e/_e he mdun la ni 'dzoms pa'i e he la a ha/_nga dang 'dzoms pa'i ya la mi la e ze/
 • ཡཱ་ཧ་ཨ་ཧའེ། སྙུང་ཨེ་གཞི་ལ་ནི་གོད་ཧོ་ཧོ་ཆགས་ཨེ་ཧེ་ལ་ཨ་ཧ། ང་དང་གོད་ཆགས་ཡ་ཨ་ལ་མ་གཏོང་ཨེ་ཧེ་ཟེ། ཡཱ་ཨ་ཧ་ཧའེ། སྙུང་ཨེ་གཞི་ལ་ནི་གོད་ཧོ་ཧོ་ཆགས་ཨེ་ཧེ་ལ་ཨ་ཧ། ང་དང་གོད་ཆགས་ཡ་ཨ་ལ་མ་གཏོང་ཨེ་ཧེ་ཟེ།
  yA ha a ha'e/_snyung e gzhi la ni god ho ho chags e he la a ha/_nga dang god chags ya a la ma gtong e he ze/_yA a ha ha'e/_snyung e gzhi la ni god ho ho chags e he la a ha/_nga dang god chags ya a la ma gtong e he ze/
 • ཨེ་དང་ཨ་ལ་ཧེ་ཨེ་ཟེ། སྙུང་ཨེ་གཞི་ལ་ནི་གོད་ཆགས་ཨེ་ཧེ་ལ་ཨ་ཧ། ང་དང་གོད་ཆགས་ཡར་ཨ་ལ་གཟིགས་དང་ཨེ་ཟེ། ཡ་ཨ་ཧ་ཧའེ་ཟེ། ལམ་ཨ་ཧེ་ལུས་ལ་ནི་རྒྱབ་ཨ་ཧ་ལ་ཨ་ཧེ་ལ་ཨ་ཧ། ང་དང་རྒྱབ་ལོགས་ཡོའོ་ལ་གཡུགས་གཅིག་ཟེ།
  e dang a la he e ze/_snyung e gzhi la ni god chags e he la a ha/_nga dang god chags yar a la gzigs dang e ze/_ya a ha ha'e ze/_lam a he lus la ni rgyab a ha la a he la a ha/_nga dang rgyab logs yo'o la g.yugs gcig ze/