Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Sung in unison by two female vocalists.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • སོའོ་དབུས་ཀྱི་ལུང་པ་ཆེན་པོ་ནས། སོའོ་ཡ་ལ་སོའོ། བྱམས་ཆུབ་སེམས་ལ་ཆུང་ཆུང་ལས་ལ་ཅིག་བརྩོན་ན་མཉམ། བྱམས་ཆུབ་ལགས་ཡའི་སེམས་ཀྱིས་དྲང་སྲོང་གཞོན་པ་འགྱུར་ན་མཉམ་ཡར་འགྲོ་ཡར་ལ་སོའོ། འདི་ཡ་གིའི་གྲོགས་པོ་ཡག་པོ་ཞིག་དང་ཤོག་ཡར་འགྲོ་ཡར་ལ་སོའོ།
    so'o dbus kyi lung pa chen po nas/_so'o ya la so'o/_byams chub sems la chung chung las la cig brtson na mnyam/_byams chub lags ya'i sems kyis drang srong gzhon pa 'gyur na mnyam yar 'gro yar la so'o/_'di ya gi'i grogs po yag po zhig dang shog yar 'gro yar la so'o/
  • སོའོ་དབུས་ཀྱི་ལུང་པ་ཆུ་དོན་བྱས། ཉ་མོ་ལ་ཡའི་བྱམས་ཆུབ་སྒྲོན་གྱི་ཉ་མོ་ལ་གནས་བསོད་ལ་བདེ་བ་པས་ལ་ཡི་དྲང་སྲོང་གཞོན་པར་ལ་ཤོག་ཡར་འགྲོ་ཡར་ལ་སོའོ། ཁྱེད་ཡའི་ལུང་པ་ཡའི་བཀྲ་ཤིས་པ་ཤོག་ཡར་འགྲོ་ཡར་ལ་སོའོ།
    so'o dbus kyi lung pa chu don byas/_nya mo la ya'i byams chub sgron gyi nya mo la gnas bsod la bde ba pas la yi drang srong gzhon par la shog yar 'gro yar la so'o/_khyed ya'i lung pa ya'i bkra shis pa shog yar 'gro yar la so'o/