Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
4 min 5 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • དི་རིང་ལ་རླུང་གི་རས་དཀར་དབུ་ལ་འཁོར་ལོས་ཐུམ་ཡང་ཨའ་ཨ་ཅོས་ནང་གི་ལས་གང་གི་ཞུང་ཞུང་ལ་ཡཱ་ལ་དང་ཡའི་། ཨཱ་ཨ་ཅོས་ནང་གི་ལས་གང་གི་ཞུང་ཞུང་ལ་ཡཱ་ལ་དང་ཡའི། ནམ་མཁའི་བླ་དཔོན་གྱི་ཨེསེ་ཞུང་ཞུང་ལ་དབུ་ལ་ཡོད་ན་ཕ་རིའི་ཨ་ཅོའི་ཁྲ་ཆུང་ལ་མིག་གི་རྒྱང་སོ་ཨའ་དང་པ་ཡ་ཨེའི་ཨེ་སེ། ཨའ་ཅོའི་ཁྲ་ཆུང་ལ་མིག་གི་རྒྱང་སོ་ཨའ་དང་པ་ཡ་ཨེའི་ཨེ་སེ། ཁྲ་ཆུང་ལ་མིག་གི་རྒྱང་སོ་གཅིག་ཨེའི་དབུ་ལ་གཡོ་ཨོའོ་ལ་ཕ་གི་ཨ་ཅོའི་གཏང་ཡར་ལ་ལོག་འགྲོ་ཞི་འཁྲི་ཁང་དང་མདངས་དུ་ཡ་ཨེའི། ཨ་ཅོའི་ཡར་ལ་ལོག་འགྲོ་ཞེ་འཁྲི་ཁང་དང་ཨེའི་མདངས་དུ་ཡ་ཨེའི་ཨེ་སེ།  ཚད་ཡོད་ལ་གང་གུང་ཨེའི་ཨེ་སེ་བཟང་ངན་ཨེ་ལས་ཡ་ཨོ་ལོ་ཡ་ཡིན་པས་ཨ་ཅོའི་གཏང་ཡར་ལ་ལོག་འགྲོ་ཞི་འཁྲི་ཁང་དང་ཨིན་ཡ་ཨེའི་ཨེསེ། ཨ་ཅོའི་ཡར་ལ་ལོག་འགྲོ་ཞེ་འཁྲི་ཁང་དང་ཨེའི་ཡ་ཨེ་སེ། ཆུ་ཡི་ལ་ཆུ་མགོ་ཨེ་སེ་སིམ་སིམ་ནས་དབུ་ལ་ཡ་ཨོ་ལོ་ཡིན་པས། ཨ་ཅོའི་ཡར་ལ་ལོག་འགྲོ་ཞེ་འཁྲི་ཁང་དང་ཨེའི་ཡ་ཨེ་སེ། ཨའ་ཅོའི་ཡར་ལ་ལོག་འགྲོ་ཞེ་འཁྲི་ཁང་དང་ཨེའི་ཡ་ཨེ་སེ། དང་གི་ལ་དང་པོ་ཨེ་སེ་ཞིམ་ངན་དབུ་ལ་ཡོ་ཨོ་ལ་ཡིན་པས། ཨའ་ཅོའི་ཡར་ལ་ལོག་འགྲོ་ཞེ་འཁྲི་ཁང་ཨའ་དང་ཨེའི་ཡ་ཨེ་སེ།  ཨའ་ཅོའི་གཏང་ཡར་ལ་ལོག་འགྲོ་ཞེ་འཁྲི་ཁང་ཨའ་དང་ཨེའི་ཡ་ཡིན་པས་ཨེ་སེ།  ནམ་ཞག་ལ་རྒྱ་ནས་ཨེ་སེ། རྒྱུན་ལ་དུ་ཨེའི་ཨའ་ཡ་ཨོ་ལོ་ཡ་ཡིན་པས་ཡ་ལ་ཁྱོ་ཡིད་ལ་ཐུབ་དྲའི་ཡ་ལ་ལ་དང་ཡིད་ལ་དང་ཡིའི་ཨེ་སེ། ཡ་ལ་ཡ་ལ་ལ་དང་བཀྲིས་དཀྲིགས་བཀའ་དང་ཨེན་ཡ་ཨེའི།
    di ring la rlung gi ras dkar dbu la 'khor los thum yang a' a cos nang gi las gang gi zhung zhung la yA la dang ya'i /_A a cos nang gi las gang gi zhung zhung la yA la dang ya'i/_nam mkha'i bla dpon gyi ese zhung zhung la dbu la yod na pha ri'i a co'i khra chung la mig gi rgyang so a' dang pa ya e'i e se/_a' co'i khra chung la mig gi rgyang so a' dang pa ya e'i e se/_khra chung la mig gi rgyang so gcig e'i dbu la g.yo o'o la pha gi a co'i gtang yar la log 'gro zhi 'khri khang dang mdangs du ya e'i/_a co'i yar la log 'gro zhe 'khri khang dang e'i mdangs du ya e'i e se/__tshad yod la gang gung e'i e se bzang ngan e las ya o lo ya yin pas a co'i gtang yar la log 'gro zhi 'khri khang dang in ya e'i ese/_a co'i yar la log 'gro zhe 'khri khang dang e'i ya e se/_chu yi la chu mgo e se sim sim nas dbu la ya o lo yin pas/_a co'i yar la log 'gro zhe 'khri khang dang e'i ya e se/_a' co'i yar la log 'gro zhe 'khri khang dang e'i ya e se/_dang gi la dang po e se zhim ngan dbu la yo o la yin pas/_a' co'i yar la log 'gro zhe 'khri khang a' dang e'i ya e se/__a' co'i gtang yar la log 'gro zhe 'khri khang a' dang e'i ya yin pas e se/__nam zhag la rgya nas e se/_rgyun la du e'i a' ya o lo ya yin pas ya la khyo yid la thub dra'i ya la la dang yid la dang yi'i e se/_ya la ya la la dang bkris dkrigs bka' dang en ya e'i/