Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
4 min 35 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཨོའོ་ད་ཡོད་མོ་རིས་ནམ་མཁའ་བྱ་ཁྱུང་གིས་དང་རྩ་བ།རྩ་བ་དང་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་ལགས་ཆུ་ཡིས་ཟེ།
  o'o da yod mo ris nam mkha' bya khyung gis dang rtsa ba/rtsa ba dang ma pham g.yu mtsho lags chu yis ze/
 • ཨོའོ་ད་ཡོད་རྩ་བ་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་ལགས་དང་ཆུ་ནི་ཉ་མོ་སུ་གནམ་ས་ལ་སྡེབས་པ་ལགས་ཟེ།
  o'o da yod rtsa ba ma pham g.yu mtsho lags dang chu ni nya mo su gnam sa la sdebs pa lags ze/
 • ཨོའོ་ད་ཡོད་ཉ་མོ་སུ་ལ་གནམ་ས་རྒྱུགས་དང་ཨཱ་ཡོད་ན་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོས་ཞབས་ལ་གཏང་སྐྱིད་གཞུང་ལགས་ཟེ།
  o'o da yod nya mo su la gnam sa rgyugs dang A yod na ma pham g.yu mtshos zhabs la gtang skyid gzhung lags ze/
 • ཨོའོ་ད་ཡོད་མོ་རིས་ལ་ནམ་མཁའ་བྱ་ཁྱུང་གིས་དང་སྐྱིད་པ་སྤང་ཁ་སེར་གཞོང་ག་དུས་ལགས་བཞུགས་ཡོད་ཟེ།
  o'o da yod mo ris la nam mkha' bya khyung gis dang skyid pa spang kha ser gzhong ga dus lags bzhugs yod ze/
 • ཨོའོ་ད་ཡོད་སྤང་ཁ་སེར་གཞོང་ག་དུས་ལགས་དང་ཆུ་ནི་འདྲེས་མོ་སུ་ལ་གནམ་ས་ལ་སྡེབས་པ་ལགས་ཟེ།
  o'o da yod spang kha ser gzhong ga dus lags dang chu ni 'dres mo su la gnam sa la sdebs pa lags ze/
 • ཨོའོ་ད་ཡོད་འདྲེས་མོ་སུ་ལ་གནམ་ས་རྒྱུགས་དང་ཨཱ་ཡོད་ན་སྤང་ཁ་སེར་གཞོང་ག་དུས་ལ་སྐྱིད་གཞུང་ཟེ།
  o'o da yod 'dres mo su la gnam sa rgyugs dang A yod na spang kha ser gzhong ga dus la skyid gzhung ze/
 • ཨོའོ་ད་ཡོད་མོ་རིས་ལ་ནམ་མཁའ་བྱ་ཁྱུང་གིས་དང་རྩེད་མོ་རྩེད་མོ་མཐུ་དང་དར་ལྕོག་ལ་རྒྱུ་ཡིས་ཟེ།
  o'o da yod mo ris la nam mkha' bya khyung gis dang rtsed mo rtsed mo mthu dang dar lcog la rgyu yis ze/
 • ཨོའོ་ད་ཡོད་རྩེད་མོ་མཐུ་དང་དར་ལྕོག་ལ་དང་ཆུ་ནི་ལ་རྒྱ་བཟུང་ན་ས་འོག་འདིའི་སྒང་ལ་ཟེ།
  o'o da yod rtsed mo mthu dang dar lcog la dang chu ni la rgya bzung na sa 'og 'di'i sgang la ze/
 • ཨོའོ་ད་ཡོད་ལ་རྒྱ་བཟུང་ན་ས་རྒྱུ་དང་ཨོའོ་ཡོད་ན་རྩེད་མོ་མཐུ་དང་དར་ལྕོག་ལ་སྐྱིད་གཞུང་ཟེ།
  o'o da yod la rgya bzung na sa rgyu dang o'o yod na rtsed mo mthu dang dar lcog la skyid gzhung ze/
 • ཨོའོ་ད་ཡོད་མོ་རིས་ལ་ནམ་མཁའ་བྱ་ཁྱུང་གིས་དང་སྐུ་རྒྱབ་སྐུ་རྒྱབ་རྡོ་རྗེ་བྲག་ལ་ཡོད་ཆུ་ཡིས་ཟེ།
  o'o da yod mo ris la nam mkha' bya khyung gis dang sku rgyab sku rgyab rdo rje brag la yod chu yis ze/
 • ཨོའོ་ད་ཡོད་སྐུ་རྒྱབ་རྡོ་རྗེ་བྲག་ལ་དང་ཨཱ་ཆུ་ནི་རྒོད་པོ་སུ་ལ་གནང་ས་ལ་འདི་དགའ་བ་ལགས་ཟེ།
  o'o da yod sku rgyab rdo rje brag la dang A chu ni rgod po su la gnang sa la 'di dga' ba lags ze/
 • ཨོའོ་ད་ཡོད་རྒོད་པོ་སུ་གང་གནམ་ས་རྒྱུགས་དང་ཨཱ་ཡོད་ན་སྐུ་རྒྱབ་རྡོ་རྗེ་བྲག་ལ་ཡོད་སྐྱིད་གཞུང་ཟེ།
  o'o da yod rgod po su gang gnam sa rgyugs dang A yod na sku rgyab rdo rje brag la yod skyid gzhung ze/
 • ལགས་ལས་ཟེ། ཧི་ཧེ།
  lags las ze/_hi he/