Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 24 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བྱང་ཐང་ཡོད། རྒྱ་མཚོ་ཡང་དཔོན་གཡོག་ཡོད་དང་། ཕན་ཅི་ག་ལི་ཅི་ཟེར་ཅི་ཡིན་ན་ལ་ཡའི།
  byang thang yod/_rgya mtsho yang dpon g.yog yod dang /_phan ci ga li ci zer ci yin na la ya'i/
 • བྱང་ཐང་ཡོད། དཔོན་གཡོག་གཅིག་གི་ནང་ཚུད་ཡོད། དེའི་ནང་རྒྱ་ཡང་དུང་གི་གཟུགས་བྲིས་ཡོད། ཡོའོ་དང་ཟེར།
  byang thang yod/_dpon g.yog gcig gi nang tshud yod/_de'i nang rgya yang dung gi gzugs bris yod/_yo'o dang zer/
 • བྱང་ཐང་ཡོད། རྒྱ་ཡང་དུང་གི་གཟུགས་བྲིས་ཡོད། ཡོའོ་ནས་ཇོ་བཞག་ནོར་བུའི་ཞུགས་ཁང་ཅིག་གཟིགས་དང་ཡའི་ཟེར།
  byang thang yod/_rgya yang dung gi gzugs bris yod/_yo'o nas jo bzhag nor bu'i zhugs khang cig gzigs dang ya'i zer/
 • བྱང་ཐང་ཡོད། ཇོ་བཞག་ནོར་བུའི་ཞུགས་ཁང་ཡོད། གཟིགས་ན་རས་ཆུང་མི་ལའི་ཡུལ་དང་དེའི།
  byang thang yod/_jo bzhag nor bu'i zhugs khang yod/_gzigs na ras chung mi la'i yul dang de'i/
 • བྱང་ཐང་ཡོད། རས་ཆུང་གཞུང་གི་ཡ་ཡུལ་ཅིག འདི་ལ་རས་ཆུང་མི་ལའི་ཡུལ་དང་ཟེར།
  byang thang yod/_ras chung gzhung gi ya yul cig_'di la ras chung mi la'i yul dang zer/
 • བྱང་ཐང་ཡོད། འདི་ལ་རས་ཆུང་མི་ལའི་གླུ། ཨའི་ཡུལ་ནི་རང་ཡུལ་བཞག་ནས་གཞན་ཡུལ་ནས་བཏང་ཅིག་ཤོག དེ་འདྲས་ཡིན།
  byang thang yod/_'di la ras chung mi la'i glu/_a'i yul ni rang yul bzhag nas gzhan yul nas btang cig shog_de 'dras yin/