Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 19 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བྱང་ཐང་ཡོད་ཡོད། རྩྭ་ཡུལ་རྩྭ་སྣ་འཛོམས་པ་དང་། བྱས་ན་རི་སྒ་སྤང་གཞོང་ཟེར་ཡོད། ལ་ཟེར།
  byang thang yod yod/_rtswa yul rtswa sna 'dzoms pa dang /_byas na ri sga spang gzhong zer yod/_la zer/
 • བྱང་ཐང་ཡོད། རྩྭ་ཡུལ་རྩྭ་བཟང་བ་ཡོད། བྱང་གི་ལུང་པ་ཡ་ལ་ཡོད་དོ་ཟེར།
  byang thang yod/_rtswa yul rtswa bzang ba yod/_byang gi lung pa ya la yod do zer/
 • བྱང་ཐང་ཡོད། ལྷ་བྱ་གོ་མོ་རྒྱག་པོ་ཡོད། གོ་མོ་ལྟོ་ཡང་རྒྱན་བསྐོར་ཡོད།
  byang thngyod/_lha bya go mo rgyag po yod/_go mo lto yang rgyan bskor yod/
 • བྱང་ཐང་ཡོད། ཆུ་ཡི་ཆུ་སྣ་འཛོམས་པ་ལ་ཟེར། ལུག་རྫིའི་ལུག་སྣ་ཡའི་ཆུས་སྣ་ལས་འཛོམས་པ་ལ་ཟེར།
  byang thang yod/_chu yi chu sna 'dzoms pa la zer/_lug rdzi'i lug sna ya'i chus sna las 'dzoms pa la zer/
 • བྱང་ཐང་ཡོད། ཆུ་ཡི་ཆུས་སྣ་འཛོམས་པ་ལ། ཆུ་ལ་རྙོག་གུ་ལ་མི་འདུག་བའི་ཟེར།
  byang thang yod/_chu yi chus sna 'dzoms pa la/_chu la rnyog gu la mi 'dug ba'i zer/
 • བྱང་ཐང་ཡོད། ལུ་གུ་ཡང་རྒྱག་པོ་ཡོད། མི་བརྩེ་དུང་ཡང་རྒྱུན་ག་ཡོད་ལ་མེད་པས།
  byang thngyod/_lu gu yang rgyag po yod/_mi brtse dung yang rgyun ga yod la med pas/