Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 24 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཨོའོ།རྡོ་རིང་སྐར་ཆུང་ཡར་རླུང་ཧབ་བུ་གཡུག་གཡུག་གཏང་། ཨཱ།དགུང་གཙུག་ང་ལ་བརྩིགས་རོགས་གནང་གཅིག་གཅིག་གནང་དང་ཟེ།
  o'o/rdo ring skar chung yar rlung hab bu g.yug g.yug gtang /_A/dgung gtsug nga la brtsigs rogs gnang gcig gcig gnang dang ze/
 • ཨོའོ།རྡོ་རིང་དངུལ་ལོར་བརྩིགས་པ་གནང་གཅིག་ཡཱ། ཁང་དེའི་ནང་རྒྱབ་གཡོག་ཏུང་སྐུད་གསུམ་ཆ་གཅིག་གཡོག་དང་།ཨེ་ཧེ་ཟེ།
  o'o/rdo ring dngul lor brtsigs pa gnang gcig yA/_khang de'i nang rgyab g.yog tung skud gsum cha gcig g.yog dang /e he ze/
 • ཨོའོ།ད་ཡོད་རྒྱབ་གཡོག་ཏུ་ཏུང་སྐུད་གསུམ་གཅིག་ཡོད། གཡོག་ནས་རྒྱབ་ཤ་ནག་པོའི་གཞུང་དཀར་གཅིག་བཟོས་དང་ཨེ་ཧེ་ཟེ།
  o'o/da yod rgyab g.yog tu tung skud gsum gcig yod/_g.yog nas rgyab sha nag po'i gzhung dkar gcig bzos dang e he ze/
 • ཨོའོ།ད་ཡོད་རྒྱབ་ཤ་ནག་པོའི་གཞུང་དཀར་ཡོད་དང་སང་ཉིན་རྒྱ་ལོ་ཕྱུ་པ་ཧ་༼ཕ་༽གི་གཡོག་ནོ་གཅིག་ཉོས་དང་ཨེ་ཧེ་ཟེ།
  o'o/da yod rgyab sha nag po'i gzhung dkar yod dang sang nyin rgya lo phyu pa ha (pha )gi g.yog no gcig nyos dang e he ze/
 • ཨོའོ།ད་ཡོད་རྒྱ་ལོ་ལ་འབྲུག་གི་ཧ་ལུ་ཡོད་དང་ཉོས་ནི་འདི་ལོ་ཞྭ་མོ་ཧ་ཆུང་སྤུས་ལེགས་ལ་ཡོད་དང་ཨེ་ཧེ་ཟེ།
  o'o/da yod rgya lo la 'brug gi ha lu yod dang nyos ni 'di lo zhwa mo ha chung spus legs la yod dang e he ze/
 • ཨོའོ།འདི་ལ་ཨོ་ཞྭ་མོ་ཧ་ཆུང་སྤུས་ལེགས་ལ་ཨཱ་ཡོད་ནི་རང་ཡུལ་ཤར་གྱི་གཞུང་ལ་དང་འདི་དང་ལས་ཟེ།
  o'o/'di la o zhwa mo ha chung spus legs la A yod ni rang yul shar gyi gzhung la dang 'di dang las ze/