Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
4 min 15 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ཨའ། རྡོའོ་གཡར་བྱེད་ཚིག་ལྷུན་གྱི་གང་སར་བཏང་ཨེའི། 
    a'/_rdo'o g.yar byed tshig lhun gyi gang sar btang e'i/_
  • ཨའི། གུ་ཉང་གོམ་པ་འཕར་གི་ཐོ་ལོ་ཡོད་ཆགས་ཡིའི་ཨེ་སེ། ཨའ་འདོའོ་ཡེའི་གོམ་པ་འཕར་གི་ཐོ་ལོའོ་སྐྱིད། གང་ཆས་ནི་ལུ་ལ་ཅུང་མོའི་དཀའ་བ་རུ་རྒྱ་ཡིའི། ཨའ་འདའ་ཡིའི་ཨེའི་སླུ་སླད་འབྱུང་མོན་བཀའ་བ་རུ་རྒྱ་ཡི་ཨེ་སེ། ཨའ་འདའ་ཡིས་ཨི་སླུ་སླད་འབྱུང་མོན་མཁའ་བ་དང་ཨེའི། ཨའ་གུ་ཉང་རྒྱ་མཚོ་ནས་གངས་གང་ཚོང་གཅིག་ལྡན་ཡོད་ཨེ་སེ། ཨའ་རྡོ་ཡོད་ཨེའི་རྒྱ་མཚོ་ལུས་ལ་གངས་་གོང་ཚོག་ཡོད་ཨེ་སེ། གངས་འདེ་ནི་ཤར་གི་གངས་གོང་མཚོ་འདི་རུ་རྒྱ་ཡ་ཨེ་སེ། གངས་འདའ་ཡི་ཤར་གྱི་འདའ་དུང་མཚོང་དུས་དང་ཨའ་འཁུར་རུ་ཚོང་ལས་ལུ་ཚོང་བྱང་ཚོང་གཅིག་རྒྱབ་ཡོད་ཨེ་སེ། ཨའ་འདའ་ཡོད་ཨེ་ཚོང་ལས་ལུ་ཚོང་བྱང་ཚོང་ཡོད་ཨེ། གངས་རྒྱ་ནི་རྒྱ་ངུ་དཀར་པོའི་ཚིགས་པོ་ཨེའི་རྒྱ་ཡོད། ཨའ་འདའ་ཡོད་ཨེའི་རྒྱ་ངུ་དཀར་པོའི་ཚིགས་པ་ཨེ། གངས་རྒྱ་ནི་རྒྱ་གུ་ར་པེའི་རྒྱབ་བཅའ་ཡོད་གཞང་སོང་ཨེ་སེ། ཨའ་དང་ལ་ཨེ་དབྱར་ཁོ་ར་པོའི་རྒྱབ་བཅའ་ཡོད། འདའ་གཞང་སོང་ནི་པོ་ར་རོའི་བླུ་རྒན་ཡིན་གཞུང་སོང་སེ། ཨའ་འདའ་ཡི་མེད་པོ་ར་རེའི་བླུ་རྒན་ཡིན། གངས་ཆུ་ནི་རང་ཡུལ་བཞག་གི་གཞུང་ལ་བཏང་ལ་ལོག་འགྲོའོ་ཨེ་སེ། ཨའ་བདག་ཡོད་རང་ཡུལ་བཞག་གི་གཞུང་ལ་བཏང་ཨེ་ལོག་འགྲོ་མ་ཞུགས་ཟེར་ལ་མུ་སྐྱིས་ལོག་འགྲོ་ཨེ་སེ། ཨའ་འདའ་ཡོད་མ་ཞུགས་ཟེར་མུ་སྐྱིས་དང་ཨའ་ཁུ་ནང་ཆུང་ཆུང་སྤུ་གི་ཨ་མ་ཡོད་དྲན་འབྱུང་ངེའི་ཨེ་སེ། 
    a'i/_gu nyang gom pa 'phar gi tho lo yod chags yi'i e se/_a' 'do'o ye'i gom pa 'phar gi tho lo'o skyid/_gang chas ni lu la cung mo'i dka' ba ru rgya yi'i/_a' 'da' yi'i e'i slu slad 'byung mon bka' ba ru rgya yi e se/_a' 'da' yis i slu slad 'byung mon mkha' ba dang e'i/_a' gu nyang rgya mtsho nas gangs gang tshong gcig ldan yod e se/_a' rdo yod e'i rgya mtsho lus la gangs gong tshog yod e se/_gangs 'de ni shar gi gangs gong mtsho 'di ru rgya ya e se/_gangs 'da' yi shar gyi 'da' dung mtshong dus dang a' 'khur ru tshong las lu tshong byang tshong gcig rgyab yod e se/_a' 'da' yod e tshong las lu tshong byang tshong yod e/_gangs rgya ni rgya ngu dkar po'i tshigs po e'i rgya yod/_a' 'da' yod e'i rgya ngu dkar po'i tshigs pa e/_gangs rgya ni rgya gu ra pe'i rgyab bca' yod gzhang song e se/_a' dang la e dbyar kho ra po'i rgyab bca' yod/_'da' gzhang song ni po ra ro'i blu rgan yin gzhung song se/_a' 'da' yi med po ra re'i blu rgan yin/_gangs chu ni rang yul bzhag gi gzhung la btang la log 'gro'o e se/_a' bdag yod rang yul bzhag gi gzhung la btang e log 'gro ma zhugs zer la mu skyis log 'gro e se/_a' 'da' yod ma zhugs zer mu skyis dang a' khu nang chung chung spu gi a ma yod dran 'byung nge'i e se/_