Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 52 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • སོའོ་ཡ་ལགས། ལགས་སོའོ།
  so'o ya lags/_lags so'o/
 • སོའོ་ཨོའོ་ཡ། ཡུལ་ལ་ལ་ནི་ཕྱག་ལས་འཛོམས་པ། གནས་སྤོས་ལ་ནི་འགྱུར་བ་མེད། ང་ལ་གསུངས་རོགས་གནང་ལ་དང་། ལས་ཟེ་མར་ལགས།
  so'o o'o ya/_yul la la ni phyag las 'dzoms pa/_gnas spos la ni 'gyur ba med/_nga la gsungs rogs gnang la dang /_las ze mar lags/
 • སོའོ་ཨོའོ་ཡ། ཕ་བུའི་ལ་ལ་རྒྱའི་ཐད་ལ། བྱམས་བཟང་ང་ཡིས་ཞུས་པའི། ཕ་རིའི་སྤང་ལ་ཤར་གྱི་མཛེས་ལྡན་ལྷ་མོ་ལ། ང་ལ་ཀུ་དྲི་མ་གཅིག་༼ཕྱག་གཅིག་༽བཏང་རོགས་གནང་དང་།  ལས་ཟེ་མར་ལགས། བཞུ་ཟེ་མར་ལགས།
  so'o o'o ya/_pha bu'i la la rgya'i thad la/_byams bzang nga yis zhus pa'i/_pha ri'i spang la shar gyi mdzes ldan lha mo la/_nga la ku dri ma gcig (phyag gcig )btang rogs gnang dang /__las ze mar lags/_bzhu ze mar lags/
 • སོའོ་ཨོའོ་ཡ། བྱིའུ་ཆུང་ལ་གསུངས་བཤད་སྙན་པ། རླུང་ཙེའི་ནང་གི་བྱིའུ་ཆུང་། བྱིའུ་ཆུང་གསུངས་བཤད་སྙན་ལ་པ། ལས་ཟེ་མར་ལགས།
  so'o o'o ya/_byi'u chung la gsungs bshad snyan pa/_rlung tse'i nang gi byi'u chung /_byi'u chung gsungs bshad snyan la pa/_las ze mar lags/
 • སོའོ་ཨོའོ། བྲག་ལ་ནི་ཤུག་པ་ང་ལ་གཡུག་ཕྱོགས། ཁྱེད་ལ་གཡུག་ཕྱོགས་མི་འདུག། མ་རེད་དཔལ་ལ་ཤར་གྱི་མཛེས་ལྡན་ལྷ་མོ་ལ། ང་ལ་ཀུ་དྲི་མ་གཅིག་༼ཕྱག་གཅིག༽བཏང་རོགས་གནང་དང་། ལས་ཟེ་མར་ལགས། ལས་ཟེ་མར་ལགས།
  so'o o'o/_brag la ni shug pa nga la g.yug phyogs/_khyed la g.yug phyogs mi 'dug/_ma red dpal la shar gyi mdzes ldan lha mo la/_nga la ku dri ma gcig (phyag gcig)btang rogs gnang dang /_las ze mar lags/_las ze mar lags/