Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 5 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ལགས་སོ་འོ། ཞིང་ས་གྲུ་བཞི་སྨྱུག་མའི་སྐྱེ་ས་མ་རེད་། རྩ་རིའི་གཞུང་ནས་་སྨྱུག་མའི་སྐྱེ་ས་རེད། ཨ་མའི་ལ་བུ་མོ་ནོར་འཛིན་གསལ་སྒྲོན་ཡར་ལ་སོའོ།
    lags so 'o/_zhing sa gru bzhi smyug ma'i skye sa ma red /_rtsa ri'i gzhung nas smyug ma'i skye sa red/_a ma'i la bu mo nor 'dzin gsal sgron yar la so'o/
  • ཕྱག་སྨྱུག་བཙུགས་ན་སྨྱུག་མའི་མཐའ་ལ་བསྐོར། ས་ལ་འོག་དོང་སྨྱུག་མའི་སྐྱེ་ས་རེད། ཨ་མའི་ལ་བུ་མོ་ནོར་འཛིན་གསལ་སྒྲོན་ཡར་ལ་སོའོ།
    phyag smyug btsugs na smyug ma'i mtha' la bskor/_sa la 'og dong smyug ma'i skye sa red/_a ma'i la bu mo nor 'dzin gsal sgron yar la so'o/
  • ལྕང་གླིང་གྲུ་བཞི་སྨྱུག་མའི་སྐྱེ་ས་མ་རེད་། དེ་ལ་བྱིའུ་ཆུང་འཇོལ་མོའི་གསུང་སྐད་རྒྱག་ས་རེད། ཨ་མའི་ལ་བུ་མོ་ནོར་འཛིན་གསམ་སྒྲོན་ཡ་ལ་སོའོ། ལགས་སོ།
    lcang gling gru bzhi smyug ma'i skye sa ma red /_de la byi'u chung 'jol mo'i gsung skad rgyag sa red/_a ma'i la bu mo nor 'dzin gsam sgron ya la so'o/_lags so/