Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 43 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ལགས་སོ་འོ། འབྲུ་འབྲས་ཆང་ལའི་འབྲིམ་ལའི་བཏུམ། ལུས་ཀྱི་གྲུམ་བུའི་ནད་ལ་ཕན། ལུས་ཀྱི་ན་ཚ་གང་འདྲས་འདུག། བདེ་སྐྱིད་ལགས་ག་རེ་གནང་། གང་འདྲས་འདུག་ལགས།
  lags so 'o/_'bru 'bras chang la'i 'brim la'i btum/_lus kyi grum bu'i nad la phan/_lus kyi na tsha gang 'dras 'dug/_bde skyid lags ga re gnang /_gang 'dras 'dug lags/
 • བྱབ་ཆུང་མི་འགའི་ཐོན་ལའི་བྱུང་། བྱབ་ཆུང་མི་འགའ་ཐོན་ལའི་པས་། གྲོང་ཁྱེར་ཕར་དཀྲུག་ཚུར་དཀྲུག་བཟོས་ལགས། 
  byab chung mi 'ag'i thon la'i byung /_byab chung mi 'ga' thon la'i pas /_grong khyer phar dkrug tshur dkrug bzos lags/_
 • རོ་ཁྱི་ར་བཟི་མདུན་ལ་འཕྲད། རོ་ཁྱི་ར་བཟི་མདུན་ལ་འཕྲད། ལྷན་རྒྱས་གསུངས་ན་གང་འདྲས་འདུག་ལགས། ལྷན་རྒྱས་གསུངས་ན་གང་འདྲས་འདུག་ལགས།
  ro khyi ra bzi mdun la 'phrad/_ro khyi ra bzi mdun la 'phrad/_lhan rgyas gsungs na gang 'dras 'dug lags/_lhan rgyas gsungs na gang 'dras 'dug lags/
 • ལུས་ནི་ཁྱེད་ལ་ཡོའོ་ལགས་རེད། ལུས་ནི་ཁྱེད་ལ་ཡོའོ་ལགས་རེད། གོམ་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ལའི་དང་། གོམ་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ལའི་དང་།
  lus ni khyed la yo'o lags red/_lus ni khyed la yo'o lags red/_gom pa'i rgyab skyor gnang la'i dang /_gom pa'i rgyab skyor gnang la'i dang /
 • ལགས་སོའོ།
  lags so'o/