Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 4 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Before beginning, the singer says: mchod chang bkyag nas ma bzhed / rgyal ba'i g.yon chab ma len / bsim bsim bsim la phyin na / bdud pa'i gting la bsim yong / It is not clear whether this is the title or part of the lyrics.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ཆང་གཞས། མཆོད་ཆང་བརྒྱངས་ནས་མ་བཞོག། རྒྱལ་བའི་ཡོན་ཆབ་མ་རེད། སིམ་སིམ་སིམ་ལ་མཆོས་དང་། རུས་པའི་གཏིང་ལ་ཟུག་ཡོང་།
    chang gzhas/_mchod chang brgyangs nas ma bzhog/_rgyal ba'i yon chab ma red/_sim sim sim la mchos dang /_rus pa'i gting la zug yong /
  • མཆོད་ཆང་བརྒྱངས་ནས་མ་བཞོག། སྐལ་བཟང་ལའ། རྒྱལ་བའི་ཡོན་ཆབ་མ་རེད། ཚེ་རིང་ལ་ལོ་མའི་ལོ་ཆང་། ཟླ་བའི་སྲས་མོ་ལགས་ཀྱི་བཀྱག་ལ་ཡོད། ཟླ་བའི་སྲས་མོ་ལགས་ཀྱི་བཀྱག་ལ་ཡོད།
    mchod chang brgyangs nas ma bzhog/_skal bzang la'/_rgyal ba'i yon chab ma red/_tshe ring la lo ma'i lo chang /_zla ba'i sras mo lags kyi bkyag la yod/_zla ba'i sras mo lags kyi bkyag la yod/
  • སིམ་སིམ་སིམ་ལ་མཆོད་དང་། སྐལ་བཟང་ལགས། རུས་པའི་གཏིང་ལ་ཟུག་ཡོང་། ཚེ་རིང་ལ་ལོ་མོའི་ལོ་ཆང་། ཟླ་བའི་སྲས་མོ་ལགས་ཀྱི་བཀྱག་ལ་ཡོད། ཟླ་བའི་སྲས་མོ་ལགས་ཀྱི་བཀྱག་ལ་ཡོད། ཟླ་བའི་སྲས་མོ་ལགས་ཀྱི་བཀྱག་ལ་ཡོད།
    sim sim sim la mchod dang /_skal bzang lags/_rus pa'i gting la zug yong /_tshe ring la lo mo'i lo chang /_zla ba'i sras mo lags kyi bkyag la yod/_zla ba'i sras mo lags kyi bkyag la yod/_zla ba'i sras mo lags kyi bkyag la yod/