Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
3 min 13 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • རི་བོ་སྟོད་ཀྱི་རི་ལ།
  ri bo stod kyi ri la/
 • རི་བོ་སྟོད་ཀྱི་རིའི་ལ། རི་བོ་སྟོད་ཀྱི་རིའི་ལ། རིའི་རྩྭ་བཀོག་ག་ལ་ཕྱིན་པས་སོའོ། སོའོ་ཡར་འགྲོ་ཡར་ལ་ཤོག། རིའི་རྩྭ་བཀོག་ག་ལ་ཕྱིན་པས་སོའོ། སོའོ་ཡར་འགྲོ་ཡར་ལ་ཤོག། རིའི་རྩྭ་བཀོག་ག་ལ་ཕྱིན་པས་སོའོ། སོའོ་ཡར་འགྲོ་ཡར་ལ་ཤོག། 
  ri bo stod kyi ri'i la/_ri bo stod kyi ri'i la/_ri'i rtswa bkog ga la phyin pas so'o/_so'o yar 'gro yar la shog/_ri'i rtswa bkog ga la phyin pas so'o/_so'o yar 'gro yar la shog/_ri'i rtswa bkog ga la phyin pas so'o/_so'o yar 'gro yar la shog/_
 • རི་རྩྭ་གཡུག་གཡུག་མ་ལ་གནང་། རི་རྩྭ་གཡུག་གཡུག་མ་གནང་། གཙང་གི་རི་རྒྱུད་ལ་སྟོང་ཡོང་སོའོ། སོའོ་ཡར་ལ་ཡར་འགྲོ་ཤོག། གཙང་གི་རི་རྒྱུད་སྟོང་ཡོང་སོའོ། སོའོ་ཡར་ལ་ཡར་འགྲོ་ཤོག། 
  ri rtswa g.yug g.yug ma la gnang /_ri rtswa g.yug g.yug ma gnang /_gtsang gi ri rgyud la stong yong so'o/_so'o yar la yar 'gro shog/_gtsang gi ri rgyud stong yong so'o/_so'o yar la yar 'gro shog/_
 • ཡར་འབྲོག་གཙང་གི་རི་རྒྱུད་། མ་འགྱུར་ཡིན་ན་བསམ་བྱུང་སོའོ། སོའོ་ཡར་འགྲོ་ཡར་ལ་ཤོག། མ་འགྱུར་ཡིན་ན་བསམ་བྱུང་སོའོ། སོའོ་ཡར་འགྲོ་ཡར་ལ་ཤོག། བཀྲ་ཤིས་ཞབས་བྲོ་གཅིག་གཉིས་གསུམ།
  yar 'brog gtsang gi ri rgyud /_ma 'gyur yin na bsam byung so'o/_so'o yar 'gro yar la shog/_ma 'gyur yin na bsam byung so'o/_so'o yar 'gro yar la shog/_bkra shis zhabs bro gcig gnyis gsum/