Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 58 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • གང་གཏང་ག་འཁྲུགས་གཞས་གཏང་ག་ཀོང་གཞས། 
  gang gtang ga 'khrugs gzhas gtang ga kong gzhas/_
 • སོའོ། ཤར་རིའི་ཡ་ལ་ཤར་ལ་ཤར་གྱི་རྩེ་ལའི་ཟླ་བ་ཤར་ལ་ཡར་ལ། ཡར་ལ་ཡ། བྲག་ཐོས་མཐོ་པོ་ཡར་ལའི། ཡར་ལ། 
  so'o/_shar ri'i ya la shar la shar gyi rtse la'i zla ba shar la yar la/_yar la ya/_brag thos mtho po yar la'i/_yar la/_
 • སྐྱིད་པའི་གཞོན་ནུ་ལགས། རི་མགོ་རླུང་གས་ཞིག་ཡོང་ཡར་ལ། མཇལ་ཡོང་བསམ་པ་ཡ་ལ་མ་བྱུང་། སྐྱིད་པའི་གཞོན་ནུ་ལགས། རི་མགོ་རླུང་གས་ཞིག་ཡོང་ཡར་ལ། མཇལ་ཡོང་བསམ་པ་མ་བྱུང་ཞིང་། སྡུག་བསྔལ་སིམ་སིམ་བྱས།
  skyid pa'i gzhon nu lags/_ri mgo rlung gas zhig yong yar la/_mjal yong bsam pa ya la ma byung /_skyid pa'i gzhon nu lags/_ri mgo rlung gas zhig yong yar la/_mjal yong bsam pa ma byung zhing /_sdug bsngal sim sim byas/
 • ལགས་སོ། སྭོའོ་ཡ་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་གི་ཕ་མ་ཚོ་། བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ་མཐོང་ལ་དུས། སྐྱིད་པའི་གཞོན་ནུ་ལགས། བཀྲ་ཤིས་ཟླ་བ་དཀར་ལ་པོ། ཤར་གྱི་ཤར་གྱི་སྒང་ལ། ལགས་ཟེ་མ་ལགས། བཞུགས་ཟེ་འདིར་ཡཱ། 
  lags so/_swo'o ya la zla ba gcig gi pha ma tsho /_bco lnga'i zla ba mthong la dus/_skyid pa'i gzhon nu lags/_bkra shis zla ba dkar la po/_shar gyi shar gyi sgang la/_lags ze ma lags/_bzhugs ze 'dir yA/_
 • བཀྲ་ཤིས་ལགས་རི་མགོ་རླུང་གས་ཞིག་པ་ལ་། ཤར་གྱི་ཤར་གྱི་སྒང་ལ། ལགས་ཟེ་མ་ལགས། བཞུགས་ཟེ་འདིར་ཡཱ། ལགས་སོའོ། བཀྲ་ཤིས་ཞབས་བྲོ་གཅིག་གཉིས་གསུམ། 
  bkra shis lags ri mgo rlung gas zhig pa la /_shar gyi shar gyi sgang la/_lags ze ma lags/_bzhugs ze 'dir yA/_lags so'o/_bkra shis zhabs bro gcig gnyis gsum/_