Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 14 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • དང་པོ་ཨ་མ་ལགས་ཀྱི་བཀའ་ལས། བུ་དང་བུ་མོའི་ལས་རེད། གོམ་པ་རེ་རེ་སྤོས་ལ་ན། མིག་ཆུ་རེ་རེ་ཤོར་བྱུང་། གོམ་པ་རེ་རེ་སྤོས་ལ་ན། མིག་ཆུ་རེ་རེ་ཤོར་བྱུང་། 
  dang po a ma lags kyi bka' las/_bu dang bu mo'i las red/_gom pa re re spos la na/_mig chu re re shor byung /_gom pa re re spos la na/_mig chu re re shor byung /_
 • ཐག་རིང་བཞུགས་པའི་ལྷ་མོ། རྒྱ་གླུ་ལྷ་མོ་ཕེབས་ཀྱི། བལྟས་བཟོ་མཚར་པོ་ལ་ཟེར་ན། འདུག་ཟེར་འདུག་ཟེར་གསུངས་ཀྱི། བལྟས་བཟོ་མཚར་པོ་ལ་ཟེར་ན། འདུག་ཟེར་འདུག་ཟེར་གསུངས་ཀྱི།
  thag ring bzhugs pa'i lha mo/_rgya glu lha mo phebs kyi/_bltas bzo mtshar po la zer na/_'dug zer 'dug zer gsungs kyi/_bltas bzo mtshar po la zer na/_'dug zer 'dug zer gsungs kyi/
 • ལྷ་ཤིང་སྒྲོ་མ་བསམ་བྱུང་། སྒྲོ་མ་བྱུང་ན་བསམ་བྱུང་། ཁྱེད་རང་མ་ཕེབས་སྔོན་སུ་ཡ་ལ་སྒུག་ཙམ་སྒུག་ཙམ་གནང་དང་། ཁྱེད་རང་མ་ཕེབས་སྔོན་དུ་ལམ་སྣེ་བསུ་བར་སླེབས་བྱུང་། 
  lha shing sgro ma bsam byung /_sgro ma byung na bsam byung /_khyed rang ma phebs sngon su ya la sgug tsam sgug tsam gnang dang /_khyed rang ma phebs sngon du lam sne bsu bar slebs byung /_
 • ཕོ་གཞོན་མོ་གཞོན་ཁྱེད་ཚོས། རྟ་ལ་བཀལ་ནས་བཞག་ཡོད། ཕོ་གཞོན་ང་རང་ཅིག་ཡིན་ན་ལ། ཁྱེད་དང་ང་རང་མཉམ་མོ། ཕོ་གཞོན་ང་རང་ཅིག་ཡིན་ན་ལ། ཁྱེད་དང་ང་རང་མཉམ་མོ།
  pho gzhon mo gzhon khyed tshos/_rta la bkal nas bzhag yod/_pho gzhon nga rang cig yin na la/_khyed dang nga rang mnyam mo/_pho gzhon nga rang cig yin na la/_khyed dang nga rang mnyam mo/
 • རྟག་དུ་གཞོན་ཆུང་གཉིས་པ། བྱ་ཕོ་ལངས་ནས་ལངས་ཡོད། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཡོད་ཡ་ལགས། 
  rtag du gzhon chung gnyis pa/_bya pho langs nas langs yod/_bkra shis bde legs yod ya lags/_